Lý thuyết Toán lớp 1

Tóm tắt kiến thức lý thuyết Toán lớp 1 theo chương trình sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo.

1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC

3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN

 • Điểm. Đoạn thẳng
 • Độ dài đoạn thẳng
 • Thực hành đo độ dài
 • Một chục, tia số
 • Mười một, mười hai
 • Mười ba, mười bốn, mười lăm
 • Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
 • Hai mươi, hai chục
 • Phép cộng dạng 14 + 3
 • Luyện tập trang 109 SGK Toán 1
 • Phép trừ dạng 17 – 3
 • Luyện tập trang 111 SGK Toán 1
 • Phép trừ dạng 17 – 7
 • Luyện tập trang 113 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 114 SGK Toán 1
 • Bài toán có lời văn
 • Giải toán có lời văn
 • Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài
 • Luyện tập trang 121 SGK Toán 1
 • Luyện tập trang 122 SGK Toán 1
 • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
 • Luyện tập chung trang 124 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 125 SGK Toán 1
 • Các số tròn chục
 • Luyện tập trang 128 SGK Toán 1
 • Cộng các số tròn chục
 • Luyện tập trang 130 SGK Toán 1
 • Trừ các số tròn chục
 • Luyện tập trang 132 SGK Toán 1
 • Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
 • Luyện tập chung trang 135 SGK Toán 1
 • Các số có hai chữ số
 • Các số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Các số có hai chữ số (tiếp theo)
 • So sánh các số có hai chữ số
 • Luyện tập trang 144 SGK Toán 1
 • Bảng các số từ 1 đến 100
 • Luyện tập trang 146 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 147 SGK Toán 1
 • Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 150 SGK Toán 1
 • Luyện tập trang 151 – Toán 1
 • Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 1

2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

 • Phép cộng trong phạm vi 3
 • Luyện tập trang 45 SGK Toán 1
 • Phép cộng trong phạm vi 4
 • Luyện tập trang 48 SGK Toán 1
 • Phép cộng trong phạm vi 5
 • Luyện tập trang 50 SGK Toán 1
 • Số 0 trong phép cộng
 • Luyện tập trang 52 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 53 SGK Toán 1
 • Phép trừ trong phạm vi 3
 • Luyện tập trang 55 SGK Toán 1
 • Phép trừ trong phạm vi 4
 • Luyện tập trang 57 SGK Toán 1
 • Phép trừ trong phạm vi 5
 • Luyện tập trang 60 SGK Toán 1
 • Số 0 trong phép trừ
 • Luyện tập trang 62 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 63 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 64 SGK Toán 1
 • Phép cộng trong phạm vi 6
 • Phép trừ trong phạm vi 6
 • Luyện tập trang 67 SGK Toán 1
 • Phép cộng trong phạm vi 7
 • Phép trừ trong phạm vi 7
 • Luyện tập trang 70 SGK Toán 1
 • Phép cộng trong phạm vi 8
 • Phép trừ trong phạm vi 8
 • Luyện tập trang 75 SGK Toán 1
 • Phép cộng trong phạm vi 9
 • Phép trừ trong phạm vi 9
 • Luyện tập trang 80 SGK Toán 1
 • Phép cộng trong phạm vi 10
 • Luyện tập trang 82 SGK Toán 1
 • Phép trừ trong phạm vi 10
 • Luyện tập trang 85 SGK Toán 1
 • Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
 • Luyện tập trang 88 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 89 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 92 SGK Toán 1

4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN

 • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
 • Luyện tập trang 156 SGK Toán 1
 • Luyện tập trang 157 SGK Toán 1
 • Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)
 • Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)
 • Luyên tập trang 160 SGK Toán 1
 • Các ngày trong tuần lễ
 • Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
 • Luyện tập trang 163 SGK Toán 1
 • Đồng hồ, thời gian
 • Thực hành – Phần 4 – Toán 1
 • Luyện tập trang 167 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 168 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 169 SGK Toán 1
 • Ôn tập : các số đến 10
 • Ôn tập: các số đến 10 trang 171
 • Ôn tập: các số đến 10 trang 172
 • Ôn tập: các số đến 10 trang 173 – Toán 1
 • Ôn tập : các số đến 100 trang 174
 • Ôn tập: các số đến 100 trang 175
 • Ôn tập: các số đến 100 trang 176
 • Ôn tập: các số đến 100 trang 177
 • Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 180 SGK Toán 1
 • Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 1
Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ