Lý thuyết Toán lớp 2

Tóm tắt kiến thức lý thuyết Toán lớp 2 theo chương trình sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo.

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

 • Tìm một số hạng trong một tổng
 • Luyện tập trang 46 SGK Toán 2
 • Số tròn chục trừ đi một số
 • 11 trừ đi một số: 11 – 5
 • 31 – 5
 • 51 – 15
 • Luyện tập trang 51 SGK Toán 2
 • 12 trừ đi một số: 12 – 8
 • 32 – 8
 • 52 – 28
 • Luyện tập trang 55 SGK Toán 2
 • Tìm số bị trừ
 • 13 trừ đi một số: 13 – 5
 • 33 – 5
 • 53 – 15
 • Luyện tập trang 60 SGK Toán 2
 • 14 trừ đi một số: 14 – 8
 • 34 – 8
 • 54 – 18
 • Luyện tập trang 64 SGK Toán 2
 • 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
 • 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9
 • 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29
 • Luyện tập trang 68 SGK Toán 2
 • Bảng trừ
 • Luyện tập trang 70 SGK Toán 2
 • 100 trừ đi một số
 • Tìm số trừ
 • Đường thẳng
 • Luyện tập trang 74 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 75 SGK Toán 2
 • Ngày, giờ
 • Thực hành xem đồng hồ – Phần 3 – Toán 2
 • Ngày, tháng
 • Thực hành xem lịch
 • Luyện tập chung trang 81 SGK Toán 2

5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

 • Tổng của nhiều số
 • Phép nhân
 • Thừa số – Tích
 • Bảng nhân 2
 • Luyện tập trang 96 SGK Toán 2
 • Bảng nhân 3
 • Luyện tập trang 98 SGK Toán 2
 • Bảng nhân 4
 • Luyện tập trang 100 SGK Toán 2
 • Bảng nhân 5
 • Luyện tập trang 102 SGK Toán 2
 • Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc
 • Luyện tập trang 104 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 105 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 2
 • Phép chia
 • Bảng chia 2
 • Một phần hai
 • Luyện tập trang 111 SGK Toán 2
 • Số bị chia – Số chia – Thương
 • Bảng chia 3
 • Một phần ba
 • Luyện tập trang 115 SGK Toán 2
 • Tìm một thừa số của phép nhân
 • Luyện tập trang 117 SGK Toán 2
 • Bảng chia 4
 • Một phần tư
 • Luyện tập trang 120 SGK Toán 2
 • Bảng chia 5
 • Một phần năm
 • Luyện tập trang 123 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 124 SGK Toán 2
 • Giờ, phút
 • Thực hành xem đồng hồ – Phần 5 – Toán 2
 • Luyện tập trang 127 SGK Toán 2
 • Tìm số bị chia
 • Luyện tập trang 129 SGK Toán 2
 • Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác
 • Luyện tập trang 131 SGK Toán 2
 • Số 1 trong phép nhân và phép chia
 • Số 0 trong phép nhân và phép chia
 • Luyện tập trang 134 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 135 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 136 SGK Toán 2

2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

 • Phép cộng có tổng bằng 10
 • 26 + 4 ; 36 + 24
 • Luyện tập trang 14 SGK Toán 2
 • 9 cộng với một số: 9 + 5
 • 29 + 5
 • 49 + 25
 • Luyện tập trang 18 SGK Toán 2
 • 8 cộng với một số: 8 + 5
 • 28 + 5
 • 38 + 25
 • Luyện tập trang 22 SGK Toán 2
 • Hình chữ nhật – Hình tứ giác
 • Bài toán về nhiều hơn
 • Luyện tập trang 25 SGK Toán 2
 • 7 cộng với một số: 7 + 5
 • 47 + 5
 • 47 + 25
 • Luyện tập trang 29 SGK Toán 2
 • Bài toán về ít hơn
 • Luyện tập trang 31 SGK Toán 2
 • Ki-lô-gam
 • Luyện tập trang 33 SGK Toán 2
 • 6 cộng với một số: 6 + 5
 • 26 + 5
 • 36 + 15
 • Luyện tập trang 37 SGK Toán 2
 • Bảng cộng
 • Luyện tập trang 39 SGK Toán 2
 • Phép cộng có tổng bằng 100
 • Lít
 • Luyện tập trang 43 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 44 SGK Toán lớp 2

4. ÔN TẬP

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ – Phần 4 – Toán 2
 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) – Tiết 1 – Phần 4 – Toán 2
 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) – Tiết 2 – Phần 4 – Toán 2
 • Ôn tập về hình học – Phần 4 – Toán 2
 • Ôn tập về đo lường
 • Ôn tập về giải toán
 • Luyện tập chung trang 88 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 89 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 2

6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

 • Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 • So sánh các số tròn trăm
 • Các số tròn chục từ 110 đến 200
 • Các số từ 101 đến 110
 • Các số từ 111 đến 200
 • Các số có ba chữ số
 • So sánh các số có ba chữ số
 • Luyện tập trang 149 SGK Toán 2
 • Mét
 • Ki-lô-mét
 • Mi-li-mét
 • Luyện tập trang 154 SGK Toán 2
 • Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
 • Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
 • Luyện tập trang 157 SGK Toán 2
 • Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
 • Luyện tập trang 159 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 2
 • Tiền Việt Nam – Phần 6 – Toán 2
 • Luyện tập trang 164 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 166 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 167 SGK Toán 2

7. ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC – TOÁN 2

 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)
 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ – Phần 7 – Toán 2
 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) – Phần 7 – Toán 2
 • Ôn tập về phép nhân và phép chia
 • Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)
 • Ôn tập về đại lượng – Toán 2
 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) – Toán 2
 • Ôn tập về hình học – Phần 7 – Toán 2
 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) – Toán 2
 • Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 180 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 180, 181 SGK Toán 2
 • Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 2
Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ