Lý thuyết Toán lớp 4

Tóm tắt kiến thức lý thuyết Toán lớp 4 theo chương trình sách giáo khoa lớp 4 theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo.

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

 • 1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3
  • Dấu hiệu chia hết cho 2
  • Dấu hiệu chia hết cho 5
  • Luyện tập trang 96 SGK Toán 4
  • Dấu hiệu chia hết cho 9
  • Dấu hiệu chia hết cho 3
  • Luyện tập trang 98 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4
  • Ki-lô-mét vuông
  • Luyện tập trang 100 SGK Toán 4
 • 2. Giới thiệu hình bình hành
  • Hình bình hành
  • Diện tích hình bình hành
  • Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

CHƯƠNG V. TỈ SỐ – MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

 • 1. Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số
  • Giới thiệu tỉ số
  • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
  • Luyện tập trang 148 SGK Toán 4
  • Luyện tập trang 149 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4
  • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
  • Luyện tập trang 151 – Tiết 1 – Toán 4
  • Luyện tập trang 151 – Tiết 2 – Toán 4
  • Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4
 • 2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng
  • Tỉ lệ bản đồ
  • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
  • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
  • Thực hành – Phần 2 – Toán 4
  • Thực hành (tiếp theo)

CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) – Tiết 1 Phần 6 – Toán 4
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) – Tiết 2 Phần 6 – Toán 4
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về các phép tính với phân số
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) – trang 168, 169 – Toán 4
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) – trang 169 Toán 4
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) – trang 170 Toán 4
 • Ôn tập về đại lượng – Toán 4
 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) – Tiết 1 – Toán 4
 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) – Tiết 2 – Toán 4
 • Ôn tập về hình học – Toán 4
 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) – Toán 4
 • Ôn tập về tìm số trung bình cộng
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4
 • Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4
 • Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4
 • Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

 • 1. Phép cộng và phép trừ
  • Phép cộng
  • Phép trừ
  • Luyện tập trang 40 SGK Toán 4
  • Biểu thức có chứa hai chữ
  • Tính chất giao hoán của phép cộng
  • Biểu thức có chứa ba chữ
  • Tính chất kết hợp của phép cộng
  • Luyện tập trang 46 SGK Toán 4
  • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  • Luyện tập trang 48 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4
  • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
  • Hai đường thẳng vuông góc
  • Hai đường thẳng song song
  • Vẽ hai đường thẳng vuông góc
  • Vẽ hai đường thẳng song song
  • Thực hành vẽ hình chữ nhật
  • Thực hành vẽ hình vuông
  • Luyện tập trang 55 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4
 • 2. Phép nhân
  • Nhân với số có một chữ số
  • Tính chất giao hoán của phép nhân
  • Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,….
  • Tính chất kết hợp của phép nhân
  • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
  • Đề-xi-mét vuông
  • Mét vuông
  • Nhân một số với một tổng
  • Nhân một số với một hiệu
  • Luyện tập trang 68 SGK Toán 4
  • Nhân với số có hai chữ số
  • Luyện tập trang 69 SGK Toán 4
  • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
  • Nhân với số có ba chữ số
  • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 74 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 75 SGK Toán 4
 • 3. Phép chia
  • Chia một tổng cho một số
  • Chia cho số có một chữ số
  • Luyện tập trang 78 SGK Toán 4
  • Chia một số cho một tích
  • Chia một tích cho một số
  • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
  • Chia cho số có hai chữ số
  • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) – Tiết 1 – Phần 3 – Toán 4
  • Luyện tập trang 83 SGK Toán 4
  • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) – Tiết 2 – Phần 3 – Toán 4
  • Luyện tập trang 84 SGK Toán 4
  • Thương có chữ số 0
  • Chia cho số có ba chữ số
  • Luyện tập trang 87 SGK Toán 4
  • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 89 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ – CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

 • 1. Phân số
  • Phân số
  • Phân số và phép chia số tự nhiên
  • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 110 SGK Toán 4
  • Phân số bằng nhau
  • Rút gọn phân số
  • Luyện tập trang 114 SGK Toán 4
  • Quy đồng mẫu số các phân số
  • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 117 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4
  • So sánh hai phân số cùng mẫu số
  • Luyện tập trang 120 SGK Toán 4
  • So sánh hai phân số khác mẫu số
  • Luyện tập trang 122 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4
  • Luyện tập trang 124 SGK Toán 4
 • 2. Các phép tính với phân số
  • Phép cộng phân số
  • Phép cộng phân số (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 128 SGK Toán 4
  • Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4
  • Phép trừ phân số
  • Phép trừ phân số (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 131 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4
  • Phép nhân phân số
  • Luyện tập trang 133 SGK Toán 4
  • Luyện tập trang 134 SGK Toán 4
  • Tìm phân số của một số
  • Phép chia phân số
  • Luyện tập trang 136 SGK Toán 4
  • Luyện tập trang 137 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4
 • 3. Giới thiệu hình thoi
  • Hình thoi
  • Diện tích hình thoi
  • Luyện tập trang 143 SGK Toán 4
  • Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4
Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ