Các dạng toán về cấu tạo thập phân của số – Toán lớp 4

Các dạng toán về cấu tạo thập phân của số thuộc chương trình Toán lớp 4

12. a) Cho số latex - Các dạng toán về cấu tạo thập phân của số – Toán lớp 4 . Đọc số đã cho rồi phân tích thành : trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

b) Viết số lớn nhất có đủ các chữ số chẩn, mỗi chữ số chỉ viết một lần.

c) Viết số nhỏ nhất có đủ các chữ số, mỗi chữ số chỉ viết một lần.

13. Viết 15 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 rồi xóa đi 15 chữ số và giữ nguyên thứ tự những chữ số còn lại để được :

a) Số lớn nhất

b) Số nhỏ nhất.

14. Tìm số có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó chữ số 9 ta được số mới bằng 41 lần số  phải tìm.

15. Tìm một số biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó chữ số 0 ta được số mới lớn hơn số phải tìm 9171 đơn vị.

16. Tìm một số biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó chữ số 4 ta được số mới lớn hơn số phải tìm 4 567 đơn vị.

17. Tìm một số biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó chữ số 95 ta được số mới lớn hơn số phải tìm 1 976 đơn vị.

18. Tìm số có bốn chữ số biết rằng nếu xóa đi chữ số 5 ở hàng đầu tiên bên trái số đó ta được số mới bằng latex - Các dạng toán về cấu tạo thập phân của số – Toán lớp 4 số phải tìm

19. Cho số có hai chữ số mà tổng của số đó với các chữ số của nó bằng 109. Tìm số đã cho.

20. a) Tìm số có hai chữ số biết rằng nếu ta đổi chỗ các chữ số của số đó ta được số mới lớn hơn số phải tìm 72 đơn vị.

b) Tìm các số có ba chữ số mà nếu ta đổi chỗ hai chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì ta được số mới nhỏ hơn số phải tìm 396 đơn vị.

21.Không tính tổng, hãy so sánh các tổng sau bằng cách điền dâu > ; = ; < vào ô trống cho hợp lí :

a)  999 + 88 + 7   latex - Các dạng toán về cấu tạo thập phân của số – Toán lớp 4  987 + 98 + 9

b)  654 + 73 + 6   latex - Các dạng toán về cấu tạo thập phân của số – Toán lớp 4 673 + 56 + 4

c)  latex - Các dạng toán về cấu tạo thập phân của số – Toán lớp 4+ 5a + c     latex - Các dạng toán về cấu tạo thập phân của số – Toán lớp 4 latex - Các dạng toán về cấu tạo thập phân của số – Toán lớp 4 + 5c + b

d)  abcd + abc + ab+ a  latex - Các dạng toán về cấu tạo thập phân của số – Toán lớp 4  aaaa + bbb + cc + d

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ