Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Ôn tập các dạng bài toán về hình học

Bài 1. Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác cùng chung cạnh AH? Kể tên các hình tam giác đó.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Ôn tập các dạng bài toán về hình học

Bài 2. Một sợi dây dài 4dm 5cm. Người ta cắt sợi dây đó ra thành các đoạn thẳng bằng nhau, mỗi đoạn dài 5cm. Hỏi cắt được mấy đoạn? Phải cắt mấy lần để được số đoạn đó?

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Ôn tập các dạng bài toán về hình học

Bài 3. Cho hình vẽ bên. Biết H là điểm chính giữa của đoạn CB; CB = 1dm. Tính:
a) Chu vi các hình tam giác ACD, ACB, AHB, ACH.
b) Chu vi các hình tứ giác ABCD, ADCH.
c) Độ dài đường gấp khúc: DCHAB, DAHB.

Bài 4. Hình tứ giác MNPQ có chu vi là 68cm, tổng độ dài hai cạnh MN và NP bằng 36cm. Tìm tổng độ dài hai cạnh PQ và QM.

Bài 5. Hình tứ giác MNPQ có bốn cạnh bằng nhau, biết cạnh MN = 5cm. Tính chu vi tứ giác MNPQ.

Bài 6. Hình tứ giác MNPQ có bốn cạnh bằng nhau và có chu vi là 20cm. Tính độ dài cạnh MN.

Bài 7. Hình tam giác ABC có độ dài hai cạnh AB = AC và gấp đôi cạnh BC, biết độ dài cạnh BC là số nhỏ nhất có hai chữ số. Tính chu vi hình tam giác ABC. (Các độ dài tính theo đơn vị cm)

Bài 8. Hình tứ giác ABCD có chu vi là 50cm, tổng độ dài ba cạnh AB, BC, CD là 32cm, tổng độ dài hai cạnh CD, DA là 25cm. Tính độ dài cạnh CD.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Ôn tập các dạng bài toán về hình học

Bài 9. Hình tứ giác ABCD có độ dài ba cạnh AD = BC = AB, cạnh còn lại DC = 2 X AB.

Tính chu vi hình tứ giác ABCD biết độ dài cạnh AB = a.

Bài 10. Cho tứ giác ABCD, biết chu vi hình tam giác ABC là 7cm, chu vi hình tam giác BCD là 8cm, chu vi hình tam giác CDA là 5cm, chu vi hình tam giác DAB là 10cm và độ dài AC + BD = 5cm. Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Ôn tập các dạng bài toán về hình học

Bài 11. Cho hình tứ giác ABCD như  hình vẽ, tính độ dài AC + BD, biết chu vi hình tứ giác ABCD là 17cm, chu vi các hình tam giác: ABC, BCD, CDA, DAB lần lượt là: 10cm; 15cm; 12cm và 13cm.

Bài 12. Cho hình tam giác ABC, có AB = AC, H là điểm giữa của BC, biết chu vi tam giác AHB = 25cm, đoạn AH = 7cm. Tính chu vi hình tam giác ABC.

Bài 13. Đoạn đường AB dài gấp đôi đoạn đường BC, dài bằng 1/2 đoạn đường CD, biết đoạn đường AB dài 8dm. Tính chiều dài đường gấp khúc ABCD.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Ôn tập các dạng bài toán về hình học

Bài 14. Cho tứ giác ABCD như hình vẽ, tính độ dài (CD – AB), biết chu vi tứ giác ABCD = 17cm, chu vi các tam giác: BCD = 15cm, CDA = 12cm và AC + BD = 8cm.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ