Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Ôn tập dạng bài về đo lường và đơn vị đo lường

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

8dm = … cm50cm = … dm

2m = … dm

3dm 7cm = … cm94cm = … dm … cm

250cm = … m … cm

 Bài 2. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 64m + 28m + 5m =………………….
b) 73dm – 49dm + 16dm = ………………….
c) 25kg + 214kg – 13kg = ………………….
d) 14 phút + 36 phút – 27 phút = ………………….

Bài 3. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 5 giờ chiều tức là…….. giờ;              b) 20 giờ tức là …….. giờ tối;
c)…….. giờ là một ngày, đêm;               d) 1 giờ có …….. phút.

Bài 4. Hà đến nhà bà lúc 7 giờ sáng. Hà ra về lúc 4 giờ chiều hôm đó. Hỏi Hà đã ở nhà bà bao lâu?

Bài 5. Chủ nhật tuần này là ngày 10 tháng 2. Hỏi chủ nhật tuần trước và chủ nhật tuần sau là ngày nào?

Bài 6. Thứ ba tuần này là ngày 9, hỏi:

a) Thứ sáu tuần trước là ngày nào?
b) Thứ bảy tuần sau là ngày nào?

Bài 7. Ngày 31 tháng 3 là thứ tư, hỏi:

a) Ngày 1 tháng 4 là thứ mấy?
b) Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 4 là ngày nào?

Bài 8. Hà bắt đầu làm bài tập lúc 9 giờ 15 phút sáng, lúc bạn đứng dậy rời khỏi bàn học là 11 giờ 30 phút. Hỏi thời gian bạn Hà ngồi tại bàn học là bao nhiêu phút?

Bài 9. Lan về quê ngoại từ thứ hai tuần trước, đến thứ sáu tuần này Lan mới từ quê ngoại về nhà. Hỏi Lan ở quê ngoại bao nhiêu ngày?

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ