Lý thuyết Toán lớp 3

Tóm tắt kiến thức lý thuyết Toán lớp 3 theo chương trình sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo.

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

 • Các số có bốn chữ số
 • Luyện tập trang 94 SGK Toán 3
 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) – Trang 95 Toán 3
 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) – Trang 96 Toán 3
 • Số 10 000 – Luyện tập
 • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
 • Luyện tập trang 99 SGK Toán 3
 • So sánh các số trong phạm vi 10000
 • Luyện tập trang 101 SGK Toán 3
 • Phép cộng các số trong phạm vi 10000
 • Luyện tập trang 103 SGK Toán 3
 • Phép trừ các số trong phạm vi 10000
 • Luyện tập trang 105 SGK Toán 3
 • Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 3
 • Tháng – Năm
 • Luyện tập trang 109 SGK Toán 3
 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
 • Vẽ trang trí hình tròn
 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
 • Luyện tập trang 114 SGK Toán 3
 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 116 SGK Toán 3
 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) – Tiết 1 Phần 3 – Toán 3
 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) – Tiết 2 Phần 3 – Toán 3
 • Luyện tập trang 120 SGK Toán 3
 • Luyện tập chung trang 120 SGK Toán 3
 • Làm quen với chữ số La Mã
 • Luyện tập trang 122 SGK Toán 3
 • Thực hành xem đồng hồ – Toán 3
 • Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)
 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 • Luyện tập trang 129 – Tiết 1 SGK Toán 3
 • Luyện tập trang 129 – Tiết 2 SGK Toán 3
 • Tiền Việt Nam – Phần 3 – Toán 3
 • Luyện tập trang 132 SGK Toán 3
 • Làm quen với thống kê số liệu
 • Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 138 SGK Toán 3

4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000

 • Các số có năm chữ số
 • Luyện tập trang 142 SGK Toán 3
 • Các số có năm chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 145 SGK Toán 3
 • Số 100000 – Luyện tập
 • So sánh các số trong phạm vi 100000
 • Luyện tập trang 148 SGK Toán 3
 • Luyện tập trang 149 SGK Toán 3
 • Diện tích của một hình
 • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Luyện tập trang 153 SGK Toán 3
 • Diện tích hình vuông
 • Luyện tập trang 154 SGK Toán 3
 • Phép cộng các số trong phạm vi 100000
 • Luyện tập trang 156 SGK Toán 3
 • Phép trừ các số trong phạm vi 100000
 • Tiền Việt Nam – Phần 4 – Toán 3
 • Luyện tập trang 159 SGK Toán 3
 • Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 3
 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
 • Luyện tập trang 162 SGK Toán 3
 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 165 SGK Toán 3
 • Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 3
 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 167 SGK Toán 3
 • Luyện tập trang 167, 168 SGK Toán 3
 • Luyện tập chung trang 168 SGK Toán 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 • Bảng nhân 6
 • Luyện tập trang 20 SGK Toán 3
 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)
 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)
 • Luyện tập trang 23 SGK Toán 3
 • Bảng chia 6
 • Luyện tập trang 25 SGK Toán 3
 • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
 • Luyện tập trang 26, 27 SGK Toán 3
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Luyện tập trang 28 SGK Toán 3
 • Phép chia hết và phép chia có dư
 • Luyện tập trang 30 SGK Toán 3
 • Bảng nhân 7
 • Luyện tập trang 32 SGK Toán 3
 • Gấp một số lên nhiều lần
 • Luyện tập trang 34 SGK Toán 3
 • Bảng chia 7
 • Luyện tập trang 36 SGK Toán 3
 • Giảm đi một số lần
 • Luyện tập trang 38 SGK Toán 3
 • Tìm số chia
 • Luyện tập trang 40 SGK Toán lớp 3
 • Góc vuông – Góc không vuông
 • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
 • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
 • Bảng đơn vị đo độ dài
 • Luyện tập trang 46 SGK Toán 3
 • Thực hành đo độ dài
 • Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
 • Luyện tập chung trang 49 SGK Toán 3
 • Bài toán giải bằng hai phép tính
 • Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 52 SGK Toán 3
 • Bảng nhân 8
 • Luyện tập trang 54 SGK Toán 3
 • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
 • Luyện tập trang 56 SGK Toán 3
 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 • Luyện tập trang 58 SGK Toán 3
 • Bảng chia 8
 • Luyện tập trang 60 SGK Toán 3
 • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
 • Luyện tập trang 62 SGK Toán 3
 • Bảng nhân 9
 • Luyện tập trang 64 SGK Toán 3
 • Gam
 • Luyện tập trang 67 SGK Toán 3
 • Bảng chia 9
 • Luyện tập trang 69 SGK Toán 3
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Giới thiệu bảng nhân
 • Giới thiệu bảng chia
 • Luyện tập trang 76 SGK Toán 3
 • Luyện tập chung trang 77 SGK Toán 3
 • Làm quen với biểu thức
 • Tính giá trị của biểu thức
 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) – Tiết 1 – Phần 2 Toán 3
 • Luyện tập trang 81 SGK Toán 3
 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) – Tiết 2 – Phần 2 Toán 3
 • Luyện tập trang 82 SGK Toán 3
 • Luyện tập chung trang 83 SGK Toán 3
 • Hình chữ nhật
 • Hình vuông
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Chu vi hình vuông
 • Luyện tập trang 89 SGK Toán 3
 • Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 3

5. ÔN TẬP CUỐI NĂM – TOÁN 3

 • Ôn tập các số đến 100 000
 • Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)
 • Ôn tập về đại lượng – Toán 3
 • Ôn tập về hình học – Phần 5 – Toán 3
 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) – Toán 3
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 3
 • Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 3
 • Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 3
Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ