Bồi dưỡng HSG Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000

A. Tóm tắt kiến thức

 1. Cấu tạo số

– Kí hiệu \displaystyle \overline{{abc}} là số tự nhiên có 3 chữ số ( trong đó a ≠ 0 và a, b, c là các chữ số)

– Trường hợp số tự nhiên có 3 chữ số ta có thể phân tích:

\displaystyle \overline{{abc}}=a\times 100+b\times 10+c

 2. So sánh các số tự nhiên có ba chữ số

– Các số có 1 chữ số nhỏ hơn các số có 2 chữ số.

– Các số có 2 chữ số nhỏ hơn các số có 3 chữ số.

– Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng 1 hàng từ trái sang phải.

– Nếu hai chữ số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

B. Bài tập

Bài 1: Đàn gà của mẹ ban đầu có 25 con, mẹ mới mua thêm 30 con nữa. Hỏi đàn gà của mẹ sau khi mua có thêm tất cả bao nhiêu con?

Bài 2: Một cửa hàng xăng có 300 lít xăng, của hàng đó nhập thêm 540 lít xăng nữa. Hỏi cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu lít xăng?

Bài 3: Một cửa hàng xăng có 780 lít xăng. Sau một ngày, cửa hàng đó bán hết 350 lít xăng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít xăng?

Bài 4: Tìm một số có ba chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục.

Bài 5: Tìm ba số, biết chữ số thứ nhất gấp 3 lần chữ số thứ hai, số thứ hai bé hơn số thứ ba là 5 và tổng của ba số là 55.

Bài 6: Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 6 thì bằng 33 cộng với 15.

Bài 7: Tìm một số, biết rằng nếu lấy 50 chia cho số đó thì bằng 20 chia cho 10.

Bài 8: Trong một bãi gửi xe ô tô người ta đếm được có tất cả 84 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu ô tô trong bãi?

Bài 9: Có 10 con gà và 3 con chó đi dạo trong sân, Hùng ngồi đếm số chân của chúng. Hỏi Hùng đếm được tất cả bao nhiêu chân?

Bài 10: Hiện nay, bố nhiều hơn An 25 tuổi. Hỏi sau 20 năm nữa bố nhiều hơn An bao nhiêu tuổi?

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ