Các dạng toán về số tự nhiên – Toán lớp 4

Các dạng toán về số tự nhiên toán lớp 4

1. Viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 99 999 thì phải viết tất cả là bao nhiêu số” ?

2. Số 215 768 490 là số thứ bao nhiêu trên tia số ?

3. Từ số 993 864 đến số 175 673 216 có bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp ?

4. Từ 0 đến 1 000 000 có bao nhiêu số lẻ ? Bao nhiêu số chẩn ?

5. a) Đánh số trang một quyển vở có 32 trang thì phải viết bao nhiêu chữ số ?

b) Để đánh số trang một quyển sổ có 160 trang thì phải dùng bao nhiêu chữ số ?

c) Viết liên tục các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 96700815 thì phải viết bao nhiêu chữ số ?

6. a) Có bao nhiêu số có ba chữ số mà ở mỗi số có chữ số 9 ?

b) Trong đó có bao nhiêu số mà mỗi số chỉ có một chữ số 9 ?

c) Có bao nhiêu số có ba chữ số không có chữ số 9 ?

7. Viết tất cả các số có bôn chữ số ma tổng các chữ số của mỗi số là 4.

8. Viết 150 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 997 657 thì số cuối cùng là số nào ?

9. a) Có bao nhiêu số có bôn chữ số mà ở mỗi số có chữ số 0 ?

b) Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà ở mỗi số không có chữ số 0 ?

10. Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà khi viết chỉ dùng 2 chữ số, mỗi chữ số dùng hai lần ?

11. Có bao nhiêu số có sáu chữ số mà khi viết chỉ dùng 2 chữ số, mỗi chữ số dùng ba lần ?

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ