Từ khóa: khái niệm

Ôn tập: Khái niệm về phân số – Toán lớp 5

Lý thuyết Khái niệm về phân số: Viết: $ \displaystyle \frac{2}{3}$ Đọc: hai phần ba Viết: $ \displaystyle \frac{6}{10}$ Đọc: năm phần mười Viết: $ \displaystyle \frac{3}{4}$ Đọc: ba phần tư Viết: $ \displaystyle \frac{40}{100}$ Đọc: bốn mươi phần một trăm, hay bốn mươi phần trăm. $ \displaystyle \frac{2}{3},\frac{5}{{10}};\frac{3}{4};\frac{{40}}{{100}}$ là các phân số. *Chú ý: […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ