Tag: phân số thập phân

Phân số thập phân – Toán lớp 5

Lý thuyết phân số thập phân: Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân. a) Các phân số: $ \displaystyle \frac{3}{{10}};\frac{5}{{100}};\frac{{17}}{{1000}};\ldots $ có mẫu số là 10; 100; 1000; … gọi là các phân số thập phân. b) Nhận xét: $ \displaystyle \frac{3}{5}=\frac{{3.2}}{{5.2}}=\frac{6}{{10}};\frac{7}{4}=\frac{{7.25}}{{4.25}}=\frac{{175}}{{100}}$

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ