số học

Các bài toán về Số học – Toán lớp 3

Bài 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống Viết số Đọc số 196 Bốn trăm tám mươi tư 564 785 998 Bài 2: Sắp xếp dãy số 897, 798, 697, 689, 645, 900 theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………… b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………… Bài 3: Đặt tính […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ