Các bài toán về Số học – Toán lớp 3

Bài 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống

Viết số Đọc số
196
Bốn trăm tám mươi tư
564
785
998

Bài 2: Sắp xếp dãy số 897, 798, 697, 689, 645, 900 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………

b) Từ lớn đến bé: ………………………………………………………………………

Bài 3: Đặt tính rồi tính

a)        571 + 216

………………….

………………….

………………….

485 + 272

………………….

………………….

………………….

429 + 365

………………….

………………….

………………….

347 + 553

………………….

………………….

………………….

b)        795 – 527

………………….

………………….

………………….

574 – 157

………………….

………………….

………………….

756 – 483

………………….

………………….

………………….

612 – 350

………………….

………………….

………………….

    c)        441 x 2

………………….

………………….

………………….

115 x 5

………………….

………………….

………………….

134 x 8

………………….

………………….

………………….

245 x 3

………………….

………………….

………………….

    d)         96 : 8

………………….

………………….

………………….

………………….

246 : 4

………………….

………………….

………………….

………………….

436 : 8

………………….

………………….

………………….

………………….

572 : 9

………………….

………………….

………………….

………………….

Bài 4: Tính giá trị biểu thức

a) 200 x 3 + 105

………………….

………………….

b) 250 : 5 + 250

………………….

………………….

c) 155 : 5 x 3

………………….

………………….

d)   184 – 21 x 4

………………….

………………….

e) 27 + 535 – 420

………………….

………………….

g) 464 x 8 – 8

………………….

………………….

Bài 5: Tìm y

y – 405 = 275

…………………………

…………………………

405 – y = 275

…………………………

…………………………

y + 357 = 977

…………………………

…………………………

63 : y = 7

…………………………

…………………………

y : 8 = 54

…………………………

…………………………

y x 9 = 99

…………………………

…………………………

y + 18 = 357 + 102

…………………………

…………………………

…………………………

y x 6 = 31 + 23

…………………………

…………………………

…………………………

y : 5 = 12 + 7

…………………………

…………………………

…………………………

42 x 3 – y = 78

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

34 x 4 + y = 215

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

y : 7 = 31 (dư 3)

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ