Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số – Toán nâng cao tiểu học

Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số là các bài toán thuộc chương trình nâng cao ở cấp bậc tiểu học, dành cho học sinh khá giỏi, ôn thi bồi dưỡng HSG.

Bao gồm các dạng toán có ví dụ và hướng dẫn giải dưới đây.

Loại 1: Viết thêm một số chữ số vào bên trái, bên phải hoặc xen giữa các chữ số của một số tự nhiên

Ví dụ 1: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng khi viết thêm số 12 vào bên trái số đó ta được số mới lớn gấp 26 lần số phải tìm.

Bài giải

Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số - Toán nâng cao tiểu học

Ví dụ 2:  Tìm một số tự nhiên có ba chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải số đó thì nó tăng thêm 4106 đơn vị.

Bài giải

Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số - Toán nâng cao tiểu học-1

Ví dụ 3:  Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 0 xen giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó, ta được số lớn gấp 10 lần số cần tìm, nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số vừa nhận được thì số đó lại tăng thêm 3 lần.

Bài giải

Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số - Toán nâng cao tiểu học-2

Loại 2: Xóa đi một số chữ số của một số tự nhiên

Ví dụ 4: Tìm số tự nhiên có 4 chữ số. Biết rằng nếu ta xóa đi chữ số hàng chục và hàng đơn vị thì số đó giảm đi 4455 đơn vị.

Bài giải

Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số - Toán nâng cao tiểu học-3

Ví dụ 5:  Tìm số có 3 chữ số biết rằng nếu ta xóa chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 7 lần.

Bài giải

Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số - Toán nâng cao tiểu học-4

Loại 3: Các bài toán về số tự nhiên và tổng các chữ số của nó

Ví dụ 6:  Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng số đó gấp 5 lần tổng các chữ số của nó.

Bài giải

Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số - Toán nâng cao tiểu học-5

Loại 4: Các bài toán về số tự nhiên và hiệu các chữ số của nó

Ví dụ 7:  Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng số đó chia cho hiệu các chữ số của nó được thương là 28 và dư 1.

Bài giải

Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số - Toán nâng cao tiểu học-6

Loại 5: Các bài toán về số tự nhiên và tích các chữ số của nó

Ví dụ 8: Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tích các chữ số của nó.

Bài giải

Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số - Toán nâng cao tiểu học-7

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ