Đề thi HK2 môn Toán 4 tiểu học Tráng Liệt 2017-2018

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 40 phút.

Với mỗi câu hỏi, hãy chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất.

Câu 1: Cho các số 354200; 76895; 54321; 55 667. Số chia hết cho 2 và 5 là:

A.  354200 B.  76895 C.  54321 D.  55 667

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 9km2 400m2 = …. m2 là:

A.  9004000 B.  9000400 C.  900400 D.  90000400

Phần câu hỏi tự luận.

Câu 3: Tìm phân số viết vào chỗ chấm để có.

a) \displaystyle {\frac{2}{3}+\ldots =1}
b) \displaystyle {\frac{1}{4}+\ldots \ldots =1}
c) \displaystyle {\frac{9}{{11}}+\ldots =1}

Câu 4: Tìm giá trị của x biết:

\displaystyle x-\frac{{11}}{5}=\frac{2}{5}:\frac{2}{3}
Vậy: \displaystyle x= ………………………………

Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều rộng bằng \displaystyle \frac{2}{3} chiều dài.
Diện tích mảnh vườn đó là:…………………………………

Câu 6: Lớp 4A có 35 học sinh, lớp 4B có 33 học sinh cùng tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh trồng được số cây như nhau? M3

Vậy: Lớp 4A trồng được ………cây, lớp 4B trồng được ………cây.

Câu 7: Trung bình cộng hai số bằng 135. Biết một trong hai số là 246. Tìm số kia.

Vậy: Số cần tìm là: ………………………………………………

Câu 8: Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Câu 9: Một thửa ruộng hình hành có độ dài đáy là 100m, chiều cao là 50m. Người ta trồng lúa ở đó, tính ra cứ 100m² thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạc được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 10: Miếng bìa hình bình hành có độ dài đáy hơn chiều cao là 28 cm, đáy bằng \displaystyle \frac{5}{3} chiều cao.

a) Tính độ dài đáy; chiều cao của miếng bìa.
b) Tính diện tích miếng bìa.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ