Bài tập Tổng – Tỉ, Hiệu – Tỉ | Toán lớp 4

Bài tập Tổng – Tỉ, Hiệu – Tỉ với các bài tập cơ bản và nâng cao dành cho các em học sinh tự giải, ôn tập củng cố kiến thức dạng toán này.

I. Bài tập cơ bản

Bài 1. Một đội công nhân sửa xong 1 quãng đường  trong 3 ngày.Ngày đầu người ta sửa được 1/2 quãng đường, ngày thứ hai sửa được 1/3 quãng đường đó.Hỏi ngày thứ ba người ta sửa được mấy phần quãng đường đó?

Bài 2. Một mảnh vài dài 5m dùng để may túi, mỗi cái túi may hết 2/3 m vải.Hỏi may 6 cái túi như thế thì còn lại mấy mét vải?

Bài 3. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó 3/5 là số bạn nữ.Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn nữ, bao nhiêu bạn nam?

Bài 4. Một người bán 75kg gạo trong ba lần.Lần đầu người đó bán 25kg gạo, lần thứ hai bán 2/5 số gạo còn lại.Hỏi lần thứ ba người đó bán bao nhiêu kg gạo?

Bài 5. Người thợ may cắt lấy 2/5 chiều dài tấm vải được 6m.Hỏi lúc đầu tấm vải đó dài bao nhiêu m?

Bài 6. Người ta lấy ra 7/10 lượng gạo trong một bao gạo thì trong bao còn lại 15 kg gạo.Hỏi lúc đầu bao gạo có bao nhiêu kg gạo?

Bài 7. Đàn gà có 90 con, trong đó số gà mái gấp 5 lần số gà trống.Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con gà?

Bài 8. Tổng của 2 số bằng 64.Tìm hai số đó, biết rằng nếu gấp số bé lên 3 lần thì được số lớn.

Bài 9. Tổng của 2 số bằng 91.Tìm hai số đó, biết rằng nếu giảm số lớn đi 6 lần thì được số bé.

Bài 10. Một hình chữ nhật có chu vi 192m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó

Bài 11. Một người nuôi 85 con gà.Sau khi người đó mua thêm 20 con gà trống thì số gà trống bằng 3/4 số gà mái.Hỏi lúc đầu người đó mua bao nhiêu con gà trống, bao nhiêu con gà mái?

Bài 12. Một người có 2 tạ gạo tẻ và gạo nếp.Sau khi người đó bán đi 25 kg gạo nếp và 40 kg gạo tẻ thì còn lại số gạo nếp bằng 4/5 số gạo tẻ.Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu kg gạo mỗi loại?

Bài 13. Hai kho chưa 240 tấn gạo.Sau khi kho A nhận thêm 20 tấn gạo và lấy đi 40 tấn gạo ở kho B thì số gạo ở kho B bằng 5/6 số gạo ở kho A.Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

Bài 14. Đàn gà có số mái nhiều hơn số gà trống là 60 con.Tìm số gà trống, số gà mái, biết rằng số gà mái gấp 5 lần số gà trống

Bài 15. Một người nuôi số gà trống ít hơn số gà mái là 40 con.Sau khi người đó bán đi 5 con gà trống và bán đi 5 con gà mái thì còn lại số gà trống bằng 3/5 số gà mái.Hỏi lúc đầu người đó nuôi bao nhiêu con gà mỗi loại?

Bài 16. Kho A chứa nhiều hơn kho B là 75 tấn gạo.Sau khi mỗi kho nhận thêm 10 tấn gạo thì số gạo kho B bằng 2/5 số gạo kho A.Hỏi lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn gạo?

Bài 17. Cho một số có hai chữ số.Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đã cho thì được số mới.Tìm số đã cho, biết rằng số đó bằng 3/8 số mới.

Bài 18. Một người nuôi đàn gà có số gà mái nhiều hơn số gà trống là 60 con.Sau khi người đó mua thêm 6 con gà mái và bán bớt đi 6 con gà trống thì số gà mái nhiều gấp 4 lần số gà trống.Hỏi lúc đầu người đó nuôi bao nhiêu con gà mỗi loại?

Bài 19. Hiệu của hai số bằng 207.Tìm hai số đó, biết rằng nếu xóa đi chữ số 0 ở tận cùng số lớn thì được số bé.

Bài 20. Hiệu của 2 số bằng 136.Tìm hai số đó, biết rằng số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và dư 6.

II. Bài tập nâng cao

Bài 1. Một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đội sửa 1/6 quãng đường; ngày thứ hai sửa 3/4 số quãng đường còn lại. Ngày thứ ba đội đó sửa nốt 30 km. Hỏi cả quãng đường đội đó phải sửa dài bao nhiêu km ?

Bài 2. Số trứng gà bằng 3/4 số trứng vịt. Nếu thêm vào số trứng gà 36 quả nữa thì số trứng gà bằng 9/10 số trứng vịt. Tính số trứng gà và số trứng vịt lúc đầu ?

Bài 3. Tuấn có hộp bi đựng 3 loại xanh, đỏ, vàng. Số bi xanh bằng 3/7 số bi cả hộp, số bi đỏ bằng 3/7 tổng số bi xanh và bi vàng. Riêng bi vàng đếm được 38 viên. Hỏi hộp bi của Tuấn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 4. a) Cho phân số 31/61. Tìm số tự nhiên a sao cho khi cùng thêm a vào tử số và mẫu số của phân số đã cho ta được phân số mới có giá trị bằng 4/7
b) Cho phân số 29/31. Tìm số tự nhiên k sao cho khi bớt k ở tử số, thêm k ở mẫu số ta được phân số mới có giá trị bằng 2/3.

Bài 5. Trong 1 khu vườn người ta trồng tất cả 104 cây gồm 2 loại: cây cam và cây bưởi, biết 3 lần số cây cam bằng 5 lần số cây bưởi. Hỏi có bao nhiêu cây cam? Bao nhiêu cây bưởi ?

Bài 6. Một trường tiểu học có 256 học sinh, biết 1/3 số học sinh nam bằng 1/5 số học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?

Bài 7. Hồng và Hoa có 44 quyển sách. Biết 2/5 số sách của Hồng bằng 1/3 số sách của Hoa. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 8. Ba thùng dầu chứa tổng cộng 90 lít. Biết rằng nếu rót ra 1/5 số dầu ở thùng thứ nhất , 1/3 số lít dầu của thùng thứ hai và 3/7 số lít dầu của thùng thứ ba thì số dầu còn lại của 3 thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?

Bài 9. Bốn người lái buôn góp một số đồng vàng để buôn bán. Người thứ nhất góp 12 đồng vàng, người thứ hai góp bằng 2/3 số đồng vàng của 3 người kia, người thứ ba góp bằng 1/4 số đồng vàng của 3 người kia và người thứ tư góp bằng 2/5 số tiền của 3 người kia. Hỏi mỗi người đã góp tất cả bao nhiêu đồng vàng ?

III. Toán tổng – tỉ, hiệu – tỉ phát biểu dưới dạng Tính tuổi

Bài 1. Năm nay mẹ 30 tuổi, con 2 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con ?

Bài 2. Năm nay con 16 tuổi và cha 46 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì 2 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con ?

Bài 3. Cách đây 3 năm, Hùng hơn Cường 4 tuổi. 3 năm sau, 4/7 tuổi của Hùng bằng 2/3 tuổi của Cường. Tính tuổi của mỗi người hiện nay ?

Bài 4. Hiện nay, tuổi cha gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa, tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay ?

Bài 5. Cách đây 5 năm, tuổi ông gấp 5 lần tuổi cháu. Hiện nay tuổi ông chỉ còn gấp 4 lần tuổi cháu. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Bài 6. Năm nay, tuổi chị gấp 3 lần tuổi em. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị tổng số tuổi của chị và em là 32 tuổi. Tính tuổi mỗi người cách đây 3 năm.

Bài 7. Năm nay anh 35 tuổi. Trước đây khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì lúc đó tuổi em bằng 3/5 tuổi anh. Tính tuổi em hiện nay ?

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ