Chuyên đề: Tính giá trị của biểu thức – Toán lớp 3

*Ghi nhớ:
– Biểu thức không có dấu ngoặc đơn, chỉ có phép cộng, trừ (hoặc nhân, chia) thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.
– Biểu thức không có dấu ngoặc đơn và phối hợp các phép tính, thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.
– Biểu thức có dấu ngoặc đơn, thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Bài 1: 

a) (563+ 126 ) x 2                          1243 – 366    : 3

b) 4 x 108 + 157 =                         435 : 5 + 582  =                153 + 638 – 470 =
Bài 2:  Tính giá trị biểu thức:

a. 3  x  ( 89424  –  72813 )                  b. 24368  +  15336  :  3

c. 72009  :  3  x  2                               d. 2  x  45000  :  9

e. 15 840 + 32046 : 7                          g. 32 464 : 8 – 3956

g. 15 840 + 8972 x 6                           i. (12 879 – 9 876) x 4

h. 239 + 1267 x  3=                             l. 2505 : ( 403 –  398)=
Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

( 4672 + 3583) : 5                                                  1956 + 2126 x 4

4672 – ( 3583 – 193)                                          2078 – 3328 : 4

Bài 4:  Viết biểu thức rồi tính giá trị cuả biểu thức:

a. 45 chia cho 5 nhân với 7                                      c. 236 nhân với 2 trừ đi 195

b. 1535 chia cho 5 cộng với 976                              d. 1562 chia cho 3 nhân với 4

Bài 5: Tính giá trị các biểu thức sau

a) 78 x 6 + 345                      c) 56  + 67 x 6

b) 378 + 324 : 3                     d) 288 : 6 x 7

Bài 6. 25x4x7;                       216×3 : 6;               990 :3 : 6;                480 :8 x 7;              125×2:5

Bài 7. 800 – 253×3;               38×7 + 405;            900 – 399×2

Bài 8. 262:2+645;                  903:3+429;             899 + 906 :6

Bài 9. 99:5 – 107;                   954:9-106;              204 – 826:7               302- 816 :8

Bài 10. 805 – (256+399);                        193 – (699 – 570)

Bài 11.(105+269) x 4;                              (218 – 96) x 6                       (390-99)x9

Bài 12. (896 + 74) :5                                (957-559) : 9                        (309 – 27) : 6

Bài 13. 56821 – 37585 : 5;                       (76085 + 12007):3;               32615 + 12402 : 2

Bài 14. 99927 : (10248:8 – 1272);                                      (10356×5 – 780) : 6

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ