Chuyên đề: Tìm thành phần chưa biết – Toán lớp 3

Tìm thành phần chưa biết hay còn gọi là Tìm X. Đây là chuyên đề quan trọng ở bậc tiểu học mà các em đã được học từ lớp 2.

Trước tiên Toancap1.com nhắc lại kiến thức lý thuyết để học sinh ghi nhớ.

1. Phép cộng:

Số hạng + Số hạng  = Tổng

Muốn tìm Số hạng chưa biết trong một tổng: Ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

x + b = c
x = c – b
a + x = c
x = c – a

2. Phép trừ:

Số bị trừ – số trừ = Hiệu

* Tìm Số bị trừ chưa biết: Ta lấy hiệu cộng với số trừ
x – b = c
x = c + b

* Tìm Số trừ chưa biết : Ta lấy Số bị trừ trừ đi hiệu
a – x = c
x = a – c

3. Phép nhân :

Thừa số x Thừa số = Tích

Muốn tìm Thừa số chưa biết trong một tích : Ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

X x b = c
X = c : b
a x X = c
x = c : a

4. Phép chia:

* Tìm Số bị chia chưa biết: Ta lấy thương nhân với số chia.
x : b = c
x = c x b
* Tìm Số chia chưa biết : Ta lấy số bị chia chia cho thương.
a : x = c
x = a : c

5. Phép chia có dư:

a : b = c (dư r)

Số dư r luôn bé hơn số chia b

* Trong phép chia có dư ta có số bị chia bằng tích của số chia và thương cộng với số dư.

a = b x c + r

Bài tập thực hiện phép tính – Toán lớp 3

Bài 1:  Tìm X :

a. x – 592 = 10375                X x 3 = 1086
b. x – 5 = 111;                        x – 8 = 102;                    x : 5 = 111;

c. X x 5 = 125                        X : 8 = 7890                   42534 : x = 6

d. X : 5 = 3721                        18 315 : x = 9

e. X : 6 = 9876                       49 623: x = 7                  78 026 – X = 69 637

g. X x 8  =  5696                     X  :  3  =  1148  –  597

h. x : 4 = 106 : 2                      x : 3 = 824 : 4

i. 150 : x = 45 : 9                      625 : x = 35 : 7

k. 936 : x = 3                            x : 5 = 121 ( dư­ 4)

l. x : 5 = 125                              x : 6 = 18   (dư­ 2)

m. x : 4 + 16 = 200                    X x 5 – 199 = 306

Bài 2: Tìm x

x – 1938 = 7391 + 139                                                  x + 5647 = 9295 – 2000

726 + x = 1510 – 39                                                      x – 765 = 3224 + 3000

Bài 3: Tìm a

( a + 17) : 3 = 3 x 8                                                                   a : 4 x 5 =50

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ