Chuyên đề: Thực hiện phép tính – Toán lớp 3

Thực hiện phép tính cộng trừ các số có 5 chữ số, nhân chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Ôn tập Toán lớp 3 chuẩn bị lên lớp 4.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

82481  +  1324       18168  +  4842       86243  –  59298       64230  –  3897

31024  x  3             11238  x  6              86187  :  8                72748  :  7

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

8246 + 574                   8974 – 5847                516 x 7                  659 : 4

456 + 235                    307 – 123                     846 : 6                  654 x 4

14 754 + 23 680           15 840 – 8795            12 936 x 3             45678 : 3

Bài 3:

65 754 + 23 480          19 880 – 8795            68 936 x 3             12784 : 8

78 244 + 89 660          78 840 – 18 795         65 236 x 9             468 120 : 6

65 789 + 98 637          78 456 – 9 897           7538 x 8                81 576 : 9

35047 –  2870              54065 +  4889  +798                4289 : 7

4629  x  2                   7482  –  946                  1877  :  3                  2414  :  6

Bài 4: 

639 : 6             724 : 4                            525 : 3                            407 : 8

326 : 3            428 : 4                             515 : 5                            279 : 2

1304 x 3             2345 x 2                      3092 x 3                         1602 x 5

Bài 5: 

4185 + 3674          6325 + 2139                  3329 – 1678        6605 – 3479

4185 x 4                6325 x 2                         3329 x 5                6605 x 2

4524 : 3                 6012 : 6                         5731 : 3

4185 : 5                  6325 : 3                        3329 : 4                 6605 : 6
Bài 6: 

4105 : 5                3129 : 4                  1325 : 3                          2405: 6

2185 : 5              1239 : 4                   4325 : 3                          5605 : 6

2105 : 6                1329 x 6                  4125 x 5                         5005 : 7

2102 : 3                 1329 x 4                  4125 x 7                        5001 : 7

20438 + 57806          82495  –  30617           20415  x  3            18531  :  4

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ