Các số có sáu chữ số

a) Đơn vị – Chục – Trăm

: 1 đơn vị. Viết số 1

Các số có sáu chữ số: 1 chục. Viết số: 10

Các số có sáu chữ số: 1 trăm. Viết số: 100

b) Nghìn – chục nghìn – trăm nghìn

Các số có sáu chữ số

10 trăm = 1 nghìn. Viết số: 1000

Các số có sáu chữ số

10 nghìn = 1 chục nghìn. Viết số 10 000

Các số có sáu chữ số

10 chục nghìn = 100 nghìn. Viết số: 100 000

Các số có sáu chữ số

Viết số: 432516

Đọc số: Bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm mười sáu.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ