Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Bài 1 trang 9 SGK Toán 5

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Phương pháp giải

Quan sát tia số rồi điền phân số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết

Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Bài 2 trang 9 SGK Toán 5

Viết các phân số sau thành phân số thập phân:

\displaystyle \frac{11}{{2}} ;        \displaystyle \frac{15}{{4}} ;        \displaystyle \frac{31}{{5}}.

\displaystyle \frac{{11}}{2};\,\,\frac{{15}}{4};\,\frac{{31}}{5}

Phương pháp giải

Quy đồng các phân số sao cho mẫu số của các phân số mới là 10; 100; 1000;…

Lời giải chi tiết

\displaystyle {\frac{{11}}{2}=\frac{{11\times 5}}{{2\times 5}}=\frac{{55}}{{10}}};

\displaystyle {\frac{{15}}{4}=\frac{{15\times 25}}{{4\times 25}}=\frac{{375}}{{100}}};

\displaystyle {\frac{{31}}{5}=\frac{{31\times 2}}{{5\times 2}}=\frac{{62}}{{10}}}.

Bài 3 trang 9 SGK Toán 5

Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100:

\displaystyle \frac{6}{{25}} ;        \displaystyle \frac{500}{{1000}} ;        \displaystyle \frac{18}{{200}}.

Phương pháp giải

Nhân hoặc chia cả tử số và mẫu số của các phân số đã cho với một số thích hợp để được phân số thập phân có mẫu là 100.

Lời giải chi tiết

\displaystyle {\frac{6}{{25}}=\frac{{6\times 4}}{{25\times 4}}=\frac{{24}}{{100}}};

\displaystyle {\frac{{500}}{{1000}}=\frac{{500:10}}{{1000:10}}=\frac{{50}}{{100}}};

\displaystyle {\frac{{18}}{{200}}=\frac{{18:2}}{{200:2}}=\frac{9}{{100}}}.

Bài 4 trang 9 SGK Toán 5

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

\displaystyle \frac{7}{{10}}\cdot \cdot \cdot \frac{9}{{10}}                                    \displaystyle \frac{92}{{100}}\cdot \cdot \cdot \frac{87}{{100}}

\displaystyle \frac{5}{{10}}\cdot \cdot \cdot \frac{50}{{100}}                                    \displaystyle \frac{8}{{10}}\cdot \cdot \cdot \frac{29}{{100}}

Phương pháp giải

So sánh hai phân số thập phân tương tự như cách so sánh các phân số đã học.

Lời giải chi tiết

+ \displaystyle \frac{7}{{10}}<\frac{9}{{10}};

+ \displaystyle \frac{{92}}{{100}}>\frac{{87}}{{100}};

+ \displaystyle \frac{5}{{10}}=\frac{{5\times 10}}{{10\times 10}}=\frac{{50}}{{100}};

Vậy: \displaystyle \frac{5}{{10}}=\frac{{50}}{{100}}.

+ \displaystyle \frac{8}{{10}}=\frac{{8\times 10}}{{10\times 10}}=\frac{{80}}{{100}}

\displaystyle 80<29 nên \displaystyle \frac{{80}}{{100}}>\frac{{29}}{{100}}

Vậy: \displaystyle \frac{8}{{10}}>\frac{{29}}{{100}}.

Bài 5 trang 9 SGK Toán 5

Một lớp học có 30 học sinh, trong đó \displaystyle \frac{3}{{10}} số học sinh là học sinh giỏi toán, \displaystyle \frac{2}{{10}} số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt?

Phương pháp giải

– Tìm số học sinh giỏi Toán ta lấy số học sinh cả lớp nhân với \displaystyle \frac{3}{{10}}.

– Tìm số học sinh giỏi Tiếng Việt ta lấy số học sinh cả lớp nhân với \displaystyle \frac{2}{{10}}.

Lời giải chi tiết

Số học sinh giỏi toán là:

\displaystyle 30\times \frac{3}{{10}}=9 (học sinh)

Số học sinh giỏi tiếng việt là:

\displaystyle 30\times \frac{2}{{10}}=6 (học sinh)

Đáp số: 9 học sinh giỏi Toán;

6 học sinh giỏi Tiếng Việt.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ