Cách cộng, trừ số có hai chữ số (không nhớ) – Toán lớp 1

Để làm được phép cộng, trừ số có hai chữ số (không nhớ) thì trước tiên các em học sinh lớp 1 phải học thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 10.

*Chú ý: Ngoài học thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 10 thì học sinh lớp 1 cần nắm được đâu là chữ số chục, chữ số đơn vị.

Cách cộng số có hai chữ số (không nhớ)

Ví dụ 1: Tính 36 + 42 =?

Các bước thực hiện:

– Viết 36 rồi viết 42 (ở dưới) sao cho số chục, số đơn vị thẳng cột với nhau; viết dấu +, kẻ gạch ngang, rồi tính từ phải sang trái. Nhẩm:

* 6 cộng 2 bằng 8, viết 8

* 3 cộng 4 bằng 7, viết 7.

Cách cộng, trừ số có hai chữ số (không nhớ) - Toán lớp 1

Các em thực hiện các phép tính cộng số có 2 chữ số không nhớ dưới đây theo cách làm như trên:

Bài tập 1: Tính:

a) 15 + 23 =

b) 48 + 21 =

c) 34 + 22 =

Cách trừ số có hai chữ số (không nhớ)

Ví dụ 2: Tính 86 – 42 =?

Các bước thực hiện:

– Viết 86 rồi viết 42 (ở dưới) sao cho số chục, số đơn vị thẳng cột với nhau; viết dấu -, kẻ gạch ngang, rồi tính từ phải sang trái. Nhẩm:

* 6 trừ 2 bằng 4, viết 4

* 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.

Cách cộng, trừ số có hai chữ số (không nhớ) - Toán lớp 1-1

Các em thực hiện các phép tính trừ số có 2 chữ số không nhớ dưới đây theo cách làm như trên:

Bài tập 1: Tính:

a) 45 – 23 =

b) 48 – 21 =

c) 64 – 22 =

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ