Tuần lễ, cách xem lịch cho học sinh lớp 1

Trong chương trình lớp 1, các em học sinh được học về cách xem lịch, biết được một tuần lễ có mấy ngày và biết nêu tên các ngày.

Các bước dạy trẻ xem lịch:

Bước 1: Xem lịch để biết hôm nay là thứ mấy

– Giới thiệu lịch, chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay và hỏi: “Hôm nay là thứ mấy?”

– Trẻ đọc chữ trên tờ lịch và trả lời, chẳng hạn :”Hôm nay là thứ hai:.

Bước 1: Giới thiệu 7 ngày trong tuần

Mở từng tờ lịch để trẻ nêu tên các ngày : chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy; rồi nêu : “Đó là các ngày trong tuần lễ. Một tuần lễ có bảy ngày là : chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy”.

– Yêu cầu trẻ nhắc lại :

+ Một tuần lễ có mấy ngày ? (7 ngày)

+ Đó là những ngày nào ? (…)

Bước 3: Xem lịch để biết hôm nay là ngày bao nhiêu trong tháng

– Chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay và hỏi trẻ: “Hôm nay là ngày bao nhiêu ?”

– Trẻ phải tự tìm ra số chỉ ngày vả trả lời, chẳng hạn : “Hôm nay là ngày 18”.

– Mờ một tờ lịch khác hỏi: “Ngày mai là thứ mấy?” (thứ ba) “Ngày mai là ngày bao nhiêu?” (19)

Bước 4: Luyện tập

1. Trẻ xem lịch nêu được

– Hôm nay là thứ … ngày … tháng
– Ngày mai là thứ … ngày … tháng …
– Hôm qua là thứ … ngày … tháng

2. Trẻ đọc thời khóa biểu của lớp mình rồi chép lại vào vở

*Ghi chú :

– Tránh dạy bài này vào ngày đầu (hoặc cuối) tháng vì trẻ sẽ khó nêu ngày hôm qua (ngày mai) là ngày nào, tháng nào.

– Chỉ dùng lịch blốc (mồi ngày bóc 1 tờ) đế dạy trẻ. Chưa dùng lịch tờ (cả năm có 1, hoặc 4, hoặc 6, hoặc 12 tờ). Loại này lên lớp 2 mới học tới.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ