Biểu thức có chứa một chữ – Toán lớp 4

Lý thuyết biểu thức có chứa một chữ:

Ví dụ: Lan có ba quyển vở, mẹ Lan cho thêm … quyển vở. Lan có tất cả .. quyển vở

Thêm

Có tất cả

3

3

3

3

1

2

3

a

3 + 1

3 + 2

3+ 3

3 + a

 3 + a là biểu thức có chứa một chữ

Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4; 4 là giá trị của biểu thức 3 + a

Nếu a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5; 5 là giá trị của biểu thức 3 + a

Nếu a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6; 6 là giá trị của biểu thức 3 + a

Mỗi lần thay chữ số a bằng số ta tính được một gía trị của biểu thức 3 + a

Giải bài 1, 2 trang 6 SGK Toán 4.

Đề bài:

1. Tính giá trị biểu thức (theo mẫu)

a) 6 – b với b = 4;

b) 115 – c với c = 7;

c) a + 80 vơí a = 15.

2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

a)

x 8 30 100
125 + x 125 + 8 = 133

b)

y 200 960 1350
y – 20

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

1. b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

2. a)

x 8 30 100
125 + x 125 + 8 = 133 125 + 30 = 155 125 + 100 = 225

b)

y 200 960 1350
y – 20 200 – 20 =180 960 – 20 = 940 1350 – 20 = 1330

Giải bài 3 trang 6 SGK Toán 4.

Đề bài:

a) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10;   m = 0;  m = 80;   m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức: 873 – n với:  n = 10;   n = 0;  n = 70;   n = 30

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260.

Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250.

Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330.

Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280.

b) Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863.

Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873.

Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803.

Nếu n = 30 thì 873 – n = 873 – 30 = 573.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ