Luyện tập trang 7 SGK Toán 4 – Toán lớp 4

Giải bài 1 trang 7 SGK Toán 4.

Đề bài:

Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

a)

a

6 x a

5

6 x 5 = 30

7

10

b)

b

18 : b

2

3

6

c)

a

a 56

50

26

100

d)

b

97 – b

18

37

90

Lời giải chi tiết:

a)

a

6 x a

5

6 x 5 = 30

7

6 x 7 = 42

10

6 x 10 = 60

b)

b

18 : b

2

18 : 2 = 9

3

18 : 3 = 6

6

18 : 6 = 3

c)

a

a 56

50

50 56 = 116

26

26 56 = 82

100

100 56 = 156

d)

b

97 – b

18

97 – 18 = 79

37

97 – 37 = 60

90

97 – 90 = 7

Giải bài 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4.

Đề bài:

2. Tính giá trị biểu thức:

a)  35 3 x n với n = 7;             b) 168 – m x 5 với m = 9;

c) 237 – (66 x) với x = 34;       d) 37 x (18 : y)  với y = 9.

3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

c

Biểu  thức

Giá trị biểu thức

5

8 x c

40

7

7 3 x c

6

(92 – c) 81

0

66 x c 32

4. Một hình vuông có độ dài cạnh là a.

 Luyện tập trang 7 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

 Gọi chu vi hình vuông là P, ta có:  P = a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông với: a = 3cm; a = 5dm; a = 8m.

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

2. a) Nếu n = 7 thì 35 3 x n = 35 3 x 7 = 56

b) Nếu m = 9 thì 168 – m x 5 = 168 – 9 x 5 = 123

c) Nếu x = 34 thì 237 – (66 x) = 237 – (66 34) = 137

d) Nếu y = 9 thì 37 x (18 : y) = 37 x (18 : 9) = 74

3. 

c

Biểu  thức

Giá trị biểu thức

5

8 x c

40

7

7 3 x c

28

6

(92 – c) 81

167

0

66 x c 32

32

4. a = 3 cm, P = a x 4 = 3 x 4 = 12 (cm);

    a = 5 dm, P = a x 4 = 5 x 4 = 20 (dm);

    a = 8 m, P = a x 4 = 8 x 4 = 32 (m).

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ