Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp) – Toán lớp 4

Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 4.

Đề bài:

Tính nhẩm:

a) 6000 2000 – 4000

90000 – (70000 – 20000)

90000 – 70000 – 20000

12000 : 6

b) 21000 x 3

9000 – 4000 x 2

(9000 – 4000) x 2

8000 – 6000 : 3

Lời giải chi tiết:

a) 6000 2000 – 4000

Có thể tính nhẩm như sau:

6 nghìn 2 nghìn – 4 nghìn = 8 nghìn – 4 nghìn = 4 nghìn

Và ghi như sau:

6000 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000

Nhẩm tương tự như trên ta có:

90000 – (70000 – 20000) = 90000 – 50000 = 40000

90000 – 70000 – 20000 = 20000 – 20000 = 0

12000 : 6 = 2000

b) 21000 x 3

Có thể nhẩm: 21 nghìn  x 3 = 63 nghìn

Và ghi: 21000 x 3 = 63000

Nhẩm tương tự như trên ta có:

9000 – 4000 x 2 = 9000 – 8000 = 1000

(9000 – 4000) x 2 = 5000 x 2 = 10000

8000 – 6000 : 3 = 8000 – 2000 = 6000

Giải bài 2 trang 5 SGK Toán 4:

Đề bài:

Đặt tính rồi tính:

a) 6083 2378                              b) 56346 2854

28763 – 23359                                 43000 – 21308

2570 x 5                                         13065 x 4

40075 : 7                                        65040 : 5

Lời giải chi tiết:

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp) - Toán lớp 4

Giải bài 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 4.

Đề bài:

3. Tính giá trị biểu thức:

a) 3257 4659 – 1300;                b) 6000 – 1300 x 2;

c) (70850 – 50230) x 3;                d) 9000 1000 : 2.

4. Tìm x

a) x 875 = 9936

x – 725 = 8259

b) x×2=4826

x : 3 = 1532

5. Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số tivi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

Lời giải chi tiết:

3. a) 3257 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616

b) 6000 – 1300 x 2 = 6000 – 2600 = 3400

c) (70850 – 50230) x 3 = 20620 x 3 = 61860

d) 9000 1000 : 2 = 9000 500 = 9500

4. a) x 875 = 9936

x = 9936 – 875

x = 9061

) x – 725 = 8259

x = 8259 725

x = 8984

b) x×2=4826

x = 4826 : 2

x = 2413

) x : 3 = 1532

x = 1532 x 3

x = 4596

5. Số tivi sản xuất trong 1 ngày là:

680 : 4 = 170 (chiếc)

Số tivi sản xuất trong 7 ngày là:

170 x 7 = 1190 (chiếc)

Đáp số: 1190 chiếc .

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ