Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng Toán nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc

NHẬN BIẾT ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG GẤP KHÚC

Bài 1: Hãy đo vả viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng Toán nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc

a) Đoạn thẳng AM dài…………… cm;

b) Đoạn thẳng MN dài ……………cm;

c) Đoạn thẳng AN dài ……………cm;

d) Đoạn thẳng AB dài…………… cm;

Bài 2. Đoạn thẳng MN dài 45cm, đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN là 14cm. Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 3. Con kiến vàng bò từ A qua B rồi đến C, con kiến đen bò từ C qua D rồi đến E. Hỏi con kiến nào bò được đoạn đường dài hơn?
Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng Toán nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc

Bài 4. Tính độ dài đường gấp khúc:

a) ABCDE:

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng Toán nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc

b) ABCDEG:

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng Toán nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc

Bài 5. Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau, đoạn AB dài hơn đoạn MN. Hãy so sánh đoạn thẳng BC và NP.

Bài 6. Một đường gấp khúc gồm hai đoạn, đoạn thứ nhất dài 32cm, đoạn thứ hai dài hơn đoạn thứ nhất 18cm. Tính:
a) Độ dài đoạn thứ hai.
b) Độ dài đường gấp khúc.

Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng Toán nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:
A. 7cm
B. 14cm
c. 12cm
D. 13cm

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ