Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán nhận biết hình tam giác, tứ giác

Bài 1. Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?

Kể tên các hình đó.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán nhận biết hình tam giác, tứ giác

Bài 2.

Trong hình vẽ bên có bao
nhiêu hình tam giác, hình tứ giác?

Kể tên các hình tam giác, tứ giác đó.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán nhận biết hình tam giác, tứ giác

Bài 3. Hãy:
a) Nêu tên các điểm thẳng hàng ở hình vẽ bên.
b) Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào hình vẽ bên để được 3 hình tứ giác.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán nhận biết hình tam giác, tứ giác

Bài 4. Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Bao nhiêu hình tứ giác?

Hãy kể tên các hình tam giác và tứ giác đó.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán nhận biết hình tam giác, tứ giác

Bài 5. Cho hình chữ thập được ghép bởi 5 hình vuông có cạnh bằng nhau. Có thể cắt hình chữ thập đã cho thành 5 mảnh để ghép lại thành một hình vuông được hay không? Nếu được, hãy vẽ hình mô tả cách cắt.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán nhận biết hình tam giác, tứ giác

 

Bài 6. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình vẽ bên để có 3 hình tam giác,
3 hình tứ giác.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán nhận biết hình tam giác, tứ giác

Bài 7. a) Hãy ghi tên các điểm vào hình vẽ bên.
b) Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác? Đó là những hình nào?
c) Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình chữ nhật ? Đó là những hình nào?

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán nhận biết hình tam giác, tứ giác

Bài 8. Trong hình vẽ bên có:
a) Bao nhiêu hình tam giác?
b) Bao nhiêu hình tứ giác?

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán nhận biết hình tam giác, tứ giác

Bài 9.
a) Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác?
b) Đọc tên các hình tam giác đó.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán nhận biết hình tam giác, tứ giác

Bài 10. Trong hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán nhận biết hình tam giác, tứ giác

Bài 11. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng: số hình tứ giác có trong hình bên là:

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán nhận biết hình tam giác, tứ giác

A. 2 B. 5
C.4 D.6
Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ