Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 1000

Bài 1. Tính nhanh:

a) 26 + 17 + 23 + 14
b) 46 + 82 + 18 + 54
c) 56 – 3 + 53 – 6

Bài 2. Tính nhanh:

a) 23+ 18 + 27 + 32
b) 91 – 21 + 11 -71

Bài 3. Điền chữ số thích hợp vào dấu ?:
Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 1000

Bài 4. Tìm X, biết:

a) X – 45 = 56 b) 123 – X = 22 + 89
c) X + 25 = 100 – 37 d) 67- X = 24
e) X – 42 = 26 g) 78 – X = 27

Bài 5. Tìm X, biết:

a) X : 9 = 3
b) 18 : X = 2
c) 3 x  X = 27

Bài 6. Tổng của ba số là số nhỏ nhất có ba chữ số, số hạng thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số, số hạng thứ hai hơn số hạng thứ nhất 13 đơn vị. Tìm số hạng thứ ba.

Bài 7. Tìm một số có ba chữ số biết rằng chữ số hàng trăm gấp 2 lần chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị và tổng của ba chữ số là số nhỏ nhất có hai chữ số.

Bài 8. Tìm một số có ba chữ số lớn hơn 3 lần số nhỏ nhất có ba chữ số và nhỏ hơn 4 lần số nhỏ nhất có ba chữ số, biết rằng ba chữ số của số đó giống nhau.

Bài 9. Tính tổng số gà trong một trại gà, biết số gà mái bằng 2 lần số gà trống cộng với 100 con, số gà trống là 200 con.

Bài 10. Tổng số chân gà và chó là 600 chân, biết số gà bằng số chó. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Bài 11. Tổng số chân gà và chó là 800 chân, biết số gà gấp đôi số chó. Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?

Bài 12. Tổng số quân của đơn vị bộ đội thứ nhất là 600 người, sau khi chuyển 100 người sang đơn vị bộ đội thứ hai, thì số quân của hai đơn vị bằng nhau. Hỏi:
a) Số quân của đơn vị bộ đội thứ hai trước khi nhận thêm người là bao nhiêu?
b) Tổng số quân của hai đơn vị bộ đội là bao nhiêu?

Bài 13. Khối lớp 1 có 305 học sinh, khối lớp 2 có ít hơn khối lớp 1 là 5 học sinh, khối lớp 3 có nhiều hơn khối lớp 2 là 25 học sinh. Tìm số học sinh của khối lớp 2 và lớp 3.

Bài 14. Một bà bán trứng, đi đến cửa hàng ăn, bán được 1/2 số trứng, đến chợ bán cho hai người, một người 42 quả và một người 8 quả thì thấy trong rổ còn đúng 30 quả trứng. Hỏi lúc đầu bà có bao nhiêu quả trứng?

Bài 15. Một cửa hàng bán được 360kg gạo, sau đó nhập về 200kg thì tổng số gạo cửa hàng có là 500kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 16. Một cửa hàng bán xăng có 300 lít xăng. Sau đó cửa hàng nhập thêm về 540 lít xăng nữa. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít xăng?

Bài 17. Một cửa hàng gạo, buổi sáng bán được 120kg, buổi chiều bán bằng 1/4 buổi sáng. Hỏi:
a) Buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
b) Cả ngày bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 18. Một cửa hàng xăng có 300 lít xăng, nghe nói trong thời gian tới xăng sẽ tăng giá nên cửa hàng đã nhập về gấp 2 lần số xăng hiện có. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu xăng?

Bài 19. Một vườn cây ăn quả có ba loại cây chuối, ổi, nhãn. Biết số cây chuối gấp 3 lần số cây nhãn, và số cây ổi bằng 1/2 số cây nhãn. Hỏi:
a) Số cây chuối gấp mấy lần số cây ổi?
b) Tính số cây mỗi loại, biết tổng số cây trong vườn là 900 cây.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ