Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán tính chu vi hình học lớp 2

Bài 1. Hình tam giác ABC có cạnh AB dài 14cm, cạnh BC dài 18cm, cạnh CA dài 22cm. Tính chu vi hình tam giác ABC.

Bài 2. Tính chu vi hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 15cm, 2dm 3cm, 20cm, 3dm.

Bài 3. Tính chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: 2dm, 17cm, 3dm 2cm.

Bài 4. Một hình tứ giác có các cạnh đều bằng nhau và bằng 6cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

Bài 5. Chu vi hình vuông ABCD so với tổng chu vi A ba hình vuông 1, 2, 3 thì gấp mấy lần? Biết cạnh hình vuông lớn bằng 3cm, các hình vuông nhỏ có cạnh bằng nhau.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán tính chu vi hình học lớp 2

Bài 6. Hình tứ giác ABCD có chu vi là 46cm, tổng độ dài ba cạnh AB, BC, CD là 30cm, tổng độ dài hai cạnh CD, DA là 26cm. Tính độ dài cạnh CD.

Bài 7. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết AB + BC = 2 X CA; cạnh CA có độ dài 3cm.

Bài 8. Tính chu vi hình tứ giác MNPQ biết: MN + NP = 4cm, NP + QP = 6cm, QP + MQ = 7cm, MQ + MN = 3cm.

Bài 9. Tính chu vi hình tam giác ABC biết: cạnh AD dài 7cm, chu vi hình tam giác ACD là 25cm, chu vi hình tam giác ADB là 24cm.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng toán tính chu vi hình học lớp 2

Bài 10. Tính chu vi hình tam giác ABC, giác ABC có 3 cạnh bằng nhau

Bài 11. Một hình tứ giác có độ dài các cạnh đều bằng nhau và có chu vi là 20m. Tính độ dài mỗi cạnh tứ giác đó.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ