Luyện tập trang 6 SGK Toán 2 – Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 2.

Đề bài

1. Tính:

Luyện tập trang 6 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

2. Tính nhẩm:

50 10 20 =          60 20 10 =             40 10 10 =

50 30 =                  60 30 =                    40 20 =

3. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 43 và 25;            b) 20 và 68;            c) 5 và 21

4. Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Luyện tập trang 6 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Lời giải chi tiết

1.

Luyện tập trang 6 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

2.

50 10 20 = 80          60 20 10 = 90             40 10 10 = 60

50 30 = 80                  60 30 =  90                    40 20 = 60

3.

Luyện tập trang 6 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

4.

Số học sinh đang ở trong thư viện là:

25 32 = 57 (học sinh)

Đáp số : 57 học sinh.

5. 

Luyện tập trang 6 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ