Ôn tập các số đến 100 – Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 3 SGK Toán 2.

Đề bài

1. a) Nếu tiếp các số có một chữ số:

0 1 2

b) Viết số bé nhất có một chữ số.

c) Viết số lớn nhất có một chữ số.

2. a) Nêu tiếp các số có hai chữ số:

Ôn tập các số đến 100 - Toán lớp 2

b) Viết số bé nhất có hai chữ số.

c) Viết số lớn nhất có hai chữ số.

3. 

a) Viết số liền sau của 39;            b) Viết số liền trước của 90

c) Viết số liền trước của 99;           d) Viết số liền sau của 99.

Lời giải chi tiết

1. a)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b)  Số bé nhất có một chữ số là số 0.

c)  Số lớn nhất có một chữ số là số 9.

2.

a)

Ôn tập các số đến 100 - Toán lớp 2

b) Số bé nhất có hai chữ số là số 10.

c) Số lớn nhất có hai chữ số là số 99

3. 

a) Số liền sau của 39 là số 40;            b) Số liền trước của 90 là 89;

c) Số liền trước của 99 là 98;               d) Số liền sau của 99 là 100.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ