Đề-xi-mét – Toán lớp 2

Thước đo độ dài:
Đề-xi-mét - Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2.

Đề bài

1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:

Đề-xi-mét - Toán lớp 2

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

– Độ dài đoạn thẳng AB  ……….. 1dm.

– Độ dài đoạn thẳng CD ………… 1dm.

b) Điền ngắn hơn hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

– Đoạn thẳng AB …………. đoạn thẳng CD.

– Đoạn thẳng CD ………… đoạn thẳng AB.

2. Tính (theo mẫu) :

a)1dm 1dm = 2 dm                      3dm 2dm =

8dm 2dm =                               9dm 10dm =

b) 8dm – 2dm = 6dm                       16dm – 2dm =

10dm – 9dm =                             35dm – 3dm =

3. Không dùng thước đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề-xi-mét - Toán lớp 2

Lời giải chi tiết

1. 

– Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

– Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

– Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

– Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

2.

a)1dm 1dm = 2dm                    3dm 2dm = 5dm

8dm 2dm = 10dm                  9dm 10dm = 19dm

b) 8dm – 2dm = 6dm                       16dm – 2dm = 14dm

10dm – 9dm = 1dm                      35dm – 3dm = 32dm

3.

Đề-xi-mét - Toán lớp 2

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ