Ôn tập các số đến 100 ( tiếp theo) – Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 SGK Toán 2.

Đề bài

1. Viết (theo mẫu):

Ôn tập các số đến 100 ( tiếp theo) - Toán lớp 2

85 = 80 5

36 = ………

71 = ………

94 = ………

2. Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu:

57 = 50 7

3. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm

34 … 38           27… 72             80 6 … 85

72 … 70           68 … 68            40 4 … 44

 4. Viết các số 33, 54, 45, 28:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

5. Viết các số thích hợp vào ô trống, biết các số đó là: 98, 76, 67, 93, 84.

Ôn tập các số đến 100 ( tiếp theo) - Toán lớp 2

Lời giải chi tiết

1.

Chục Đơn vị Viết số Đọc số
8 5 85 Tám mươi lăm
3 6 36 Ba mươi sáu
7 1 71 Bảy mươi mốt
9 4 94 Chín mươi tư

85 = 80 5

36 = 30 6

71 = 70 1

94 = 90 4.

2.

57 = 50 7

98 = 90 8

61 = 60 1

74 = 70 4

47 = 40 7

3.

34 < 38           27 < 72             80 6 > 85

72 > 70           68 = 68            40 4 = 44

4.

a) 28, 33, 45, 54

b) 54, 45, 33, 28

5. 

Ôn tập các số đến 100 ( tiếp theo) - Toán lớp 2

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/bai-1-2-3-4-5-trang-4-sgk-toan-2-c114a15512.html#ixzz5i7NPCCi6

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ