Luyện tập trang 6 SGK Toán 3 – Toán lớp 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 SGK Toán 3.

Đề bài

 1. Tính:

Luyện tập trang 6 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

2. Đặt tính rồi tính:

a) 367 125                         b) 93 58

487 130                            168 503

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng thứ nhất có : 125l dầu

Thùng thứ hai có: 135l dầu

Cả hai thùng có: ……l dầu ?

4. Tính nhẩm

a) 310 40  =            b)  400 50 =            c)  100 – 50 =

150 250 =                 305 45 =                 950 – 50 =

450 – 150 =                  515 – 15 =                  515 – 415 =

 

Lời giải chi tiết

1.

Luyện tập trang 6 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

2.

Luyện tập trang 6 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

3.                                   Giải:

Cả hai thùng có số lít dầu là:

125 135 = 260 (l)

Đáp số: 260 lít

4.              

a) 310 40  =  350           b)  400 50 =   450          c)  100 – 50 = 50

150 250 =  400                305 45 =   350               950 – 50 =  900

450 – 150 =   300                515 – 15 =  500                 515 – 415 = 100.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ