Các bài toán về Đại lượng và đơn vị đo độ dài – Toán lớp 3

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

1 km  = ………… hm  = …………… dam

1 hm  = ………… dam = …………… m

5 dam = ……………m = …………… dm

Bài 2: Tính

15 dam + 8 dam

7 hm + 23 hm

12 dam x 7

14 g x 9

=

=

=

=

…………….

…………….

…………….

…………….

34 dam – 12 dam

54 hm – 16 hm

63 hm : 7

84 g : 3

=

=

=

=

…………….

…………….

…………….

…………….

Bài 3: Điền dấu > , < , = vào chỗ trống

7 m 6 dm

2 m 9 dm

2 m 8 cm

4 m 3 cm

……

……

……

……

76 dm

209 dm

280 cm

403 cm

3 dam 3m

5m 6 dm

5 m 5 dm

2 km 2 hm

……

……

……

……

303 m

224 dm

55 dm

2100 m

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ