Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) – Toán lớp 3

Hướng dẫn cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần):

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Toán lớp 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 3.

Đề bài

1. Tính:

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Toán lớp 3

2. Tính:

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Toán lớp 3

3. Đặt tính rồi tính:

a) 235 417               b) 333 47

256 70                    60 360.

4. Tính độ dài đường gấp khúc ABC.

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Toán lớp 3-10

5. Số?

500 đồng = 200 đồng   … đồng

500 đồng = 400 đồng  … đồng

500 đồng = … đồng    500 đồng.

Lời giải chi tiết

1. 

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Toán lớp 3

 2. 

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Toán lớp 3

3. 

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Toán lớp 3

4.                                         Giải:

Độ dài đường gấp khúc ABC  là:

126 137 = 263 ( cm).

Đáp số: 263 cm

5.

Giải:

500 đồng = 200 đồng   300 đồng

500 đồng = 400 đồng  100 đồng

500 đồng = 0 đồng      500 đồng.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ