Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số – Toán lớp 3

Kiến thức cần ghi nhớ:

Khi đọc, viết các số có ba chữ số, ta phải đọc, viết lần lượt từ chữ số hàng trăm đến chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị.

So sánh các số có ba chữ số: Ta so sánh các chữ số hàng trăm, nếu bằng nhau thì so sánh chữ số hàng chục, nếu bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị ( số nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn).

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 3 SGK Toán 3.

Đề bài

1. Điền vào ô trống sau đây:
Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Toán lớp 3
2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Toán lớp 3

3. Điền dấu  <, = , >  vào các số dưới đây:

303 … 330                                      30   100 … 131

615 … 516                                      410 – 10 … 400 1

199 .. 200                                      243          … 200 40 3.

4. Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:

375 ; 421 ; 573 ; 241 ; 735 ; 142.

5. Viết các số 537 ; 162 ; 830 ; 241 ; 519 ; 425;

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn;

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết

1.
Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Toán lớp 3

2. 

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Toán lớp 3

3.

303 < 330                                       30   100 < 131

615 >  516                                      410 – 10 < 400 1

199  < 200                                      243       = 200 40 3.

4.

Số lớn nhất trong các số đã cho là số : 735

Số bé nhất trong các số đã cho là : 142.

5.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn :

162; 241; 425; 519; 537; 830.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

830; 537; 519; 425; 241; 162.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ