Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) – Toán lớp 4

Giải bài 1 trang 4 SGK Toán 4:

Đề bài

Tính nhẩm:

7000 2000                              16000 : 2

9000 – 3000                               8000 x 3

8000 : 2                                    11000 x 3

3000 x 2                                    49000 : 7

Phương pháp giải:

Học sinh có thể nhẩm như sau:

7 nghìn 2 nghìn = 9 nghìn

Và ghi kết quả: 7000 2000 = 9000

Nhẩm tương tự với các câu còn lại.

Lời giải chi tiết

Học sinh có thể nhẩm như sau:

7 nghìn 2 nghìn = 9 nghìn

Và ghi kết quả: 7000 2000 = 9000

Nhẩm tương tự  ta được kết quả như sau:

7000 2000 = 9000                              16000 : 2  = 8000

9000 – 3000  = 6000                              8000 x 3   = 24000

8000 : 2        = 4000                             11000 x 3  = 33000

3000 x 2       = 6000                              49000 : 7  = 7000

Giải bài 2 trang 4 SGK Toán 4:

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

a) 4637 8245                            b) 5916 2358

7035 – 2316                                  6471 – 518

325 x 3                                        4162 x 4

25968 : 3                                    18418 : 4

Lời giải chi tiết

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - Toán lớp 4

Giải bài 3 trang 4 SGK Toán 4:

Đề bài

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

4327 …. 3742                          28 676 … 28 676

5870 … 5890                           97 321 … 97 400

65 300 .. 9530                         100 000 … 99 999

Lời giải chi tiết

    4327 > 3742                            28 676 = 28 676

5870 < 5890                            97 321 < 97 400

65 300 > 9530                         100 000 > 99 999

Giải bài 4 trang 4 SGK Toán 4:

Đề bài

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

65 371;       75 631;      56 731;    67 351

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

82 697;   62 978;    92 678;    79 862.

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn.

Lời giải chi tiết

a) Ta có:  56 731 < 65 371 < 67 351 < 75 631.

Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

56 731;  65 371;  67 351; 75 631.

b) Ta có: 92 678 > 82 697 > 79 862 > 62 978.

Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :

92 678; 82 697; 79 862; 62 978.

Giải bài 5 trang 5 SGK Toán 4:

Đề bài

Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Bát

2500 đồng 1 cái

5 cái

Đường

6400 đồng 1 kg

2 kg

Thịt

35 000 đồng 1 kg

2 kg

a) Tính tiền mua từng loại hàng.

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết

a) Bác Lan mua bát hết số tiền là:

2500 x 5 = 12500 (đồng)

Bác Lan mua đường hết số tiền là:

       6400 x 2 = 12800 (đồng)

Bác Lan mua thịt hết số tiền là:

       35000 x 2 = 70000 (đồng)

b) Bác Lan mua tất cả hết số tiền là:

      12500  12800  70000 = 95300 (đồng)

c) Bác Lan còn lại số tiền là:

      100 000 – 95300 = 4700 (đồng)

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ