Bài tập tỉ số phần trăm – Toán lớp 5

Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Bài tập tỉ số phần trăm - Toán lớp 5

Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của

Học sinh khối lớp 5 của Trường Tiến Bộ.

a) Tỉ số phần trăm biểu thị số học sinh trung bình: ……

b) Biết số học sinh trung bình là 27 bạn. Vậy:

Số học sinh giỏi là: ……………………………………..

Số học sinh khá là: ……………………………………..

Bài 2: Cửa hàng bán một máy bơm nước được lãi 138 000 đồng và bằng 12% tiền vốn bỏ ra. Hỏi giá bán chiếc máy bơm đó là bao nhiêu tiền?

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biết 75% của một số là 3,42. Vậy \frac{2}{3} số đó là:
A. 51,3              B. 5,13                 C. 30,4                 D. 3,04

Bài 4: Một thư viện có 10 000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư biện lại được tăng thêm 15% so với năm trước. Hỏi sau hai năm thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ