Cách tìm số phần trăm của một số – Toán lớp 5

Hướng dẫn học sinh lớp 5 biết tìm số phần trăm của một số qua các ví dụ có lời giải. Qua đó giúp các em nắm được dạng bài tập cơ bản này.

Ví dụ 1. Chiếc xe đã đi được 40% chiều dài của con đường dài 250 km. Tính phần còn lại của con đường mà xe còn phải đi?

Giải:

Xe đó đã đi được:

250 x 40 : 100 = 100 (km).

Do đó phần đường còn lại phải đi là:

250 – 100 = 150 (km).

Đáp số: 150 km.

Ví dụ 2. Một cái xe đạp giá 400000đ, nay hạ giá 15%. Hỏi giá cái xe đạp bây giờ là bao nhiêu?

Giải:

Giá bán đã hạ bớt: 400000 x 15 : 100 = 60000 (đ)

Giá xa đạp bây giờ là: 400000 – 60000 = 340000 (đ)

Đáp số: 340000 đ.

Ví dụ 3. Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách thư viện lại tăng thêm 20% ( so với năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Giải:

Sau năm thứ nhất số sách tăng thêm là: 6000 x 20 : 100 = 1200 (quyển)

Sau năm thứ nhất thư viện có số sách là: 6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Sau năm thứ hai số sách tăng thêm là: 7200 x 20 : 100 = 1440 (quyển)

Sau hai năm thư viện có số sách là: 7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển.

Ví dụ 4. Một người gửi 10000000 đ vào ngân hàng với lãi suất 7% một năm. Sau 2 năm người ấy mới rút hết tiền ra. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền?

Giải:

Sau năm thứ nhất người đó lãi: 10000000 x 7 : 100 = 700000 (đ)

Số tiền sau năm thứ nhất: 10000000 + 700000 = 10700000 (đ)

Số tiền lãi sau năm thứ hai là: 10700 000 x 7 : 100 = 749000 (đ)

Số tiền người đó nhận sau năm thứ hai là: 10700000 + 749000 = 11449000 (đ).

Đáp số: 11449000 đ.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ