Đề cương ôn tập ở nhà môn Toán 5 nghỉ dịch Corona tháng 3

Đề cương ôn tập ở nhà môn Toán 5 dành cho các em luyện giải bài tập trong thời gian nghỉ ở nhà chống dịch bệnh Corona tháng 3 năm 2020.

Các dạng bài tập đã học trên lớp, các em ôn tập lại bằng cách giải các bài tập dưới đây.

*Cập nhật linh tải tài liệu: https://tailieuhay.net/de-cuong-on-tap-o-nha-mon-toan-5-nghi-dich-corona-thang-3/

Bài tập về nhân chia số thập phân

Bài 1. Tính phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số:

a, 374 : 518

b, 6,73 : 42

c, 16,08 : 7,6

d, 57,9 : 0,63

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a, 18,71 – 9,24 + 16,29 – 6,76

b, 25,75 + 24, 36 – 35,75

c, 2,5 x 12,5 x 0,8 x 4

d, 0,25 x 0,68 x 40

e, 5,67 x 0,25 x 0,4

g, 0,125 x 0,6 x 8

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a, 5,6 x 4 + 5,6 x3 + 5,6 x2 + 5,6

b, 7,89 x 54 – 7,89 x 52 – 7,89

c, 1,47,x 3,6 + 1,47 x 6,4

d, 5,25 x18 – 5,25 x 2 – 5,25 x 6

e, 25,8 x 1,02 – 25,8 x 1,01

g, 2,5 x 9,5 x 4 + 19,5 x 10

Bài 4. Tính nhanh các biểu thức sau:

a, (1,25 – 0,25 x 5) x (1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5)

b, 2 x 4 x 8 x 0,5 x 0,25 x 0,125 x (0,4321 + 0,5679)

c, 3,7 x 3,8 + 8,3 x 3,7 – 0,4 x 3,7 x 5

d, 12,5 x 15,32 x 0,008 + 15,32 x 0,9

Bài 5. Tìm X:

a, X x 2,8 + X x 5,2 = 48

b, X x 12, 25 – X + X x 2,75 = 1050

c, X x 12,6 – X x 5,6 = 42

d, X x 9,1 + X x 1,9 = 26,4

Bài 6*. Tìm X là số tự nhiên:

a, 1,3 x 0,5 < X < 1,8 x 1,9

b, 2,5 x 2,7 < X < 2 x 2,7 x 4,5

Bài tập về tỉ số phần trăm

Bài 1. Một lớp học có 16 HS nam và 24 HS nữ.

a, Số HS nam chiếm bao nhiêu phần trăm số HS của cả lớp?

b, Số HS nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số HS nam?

Bài 2. Một người bỏ ra 350000 đồng để mua rau. Sau khi bán rau người đó thu được 392000 đồng. Hỏi :

a, Tiền thu về của người đó bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b, Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?

Bài 3. Một đội công nhân dự kiến trồng 15ha rừng và đã trồng được 4,2ha rừng. Hỏi đội đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch và còn phải thực hiện bao nhiêu phần trăm kế hoạch nữa?

Bài 4. Một cửa hàng bán vải được 2160000 đồng, tính ra được lãi 160000 đồng. Hỏi số tiền lãi là bao nhiêu phần trăm số tiền vốn?

Bài 5. Một lớp học có 22 HS nữ chiếm 55% số HS cả lớp. Tính số HS của lớp học đó.

Bài 6. Số HS giỏi của một trường tiểu học là 247 em, chiếm 19% số HS toàn trường, còn lại là loại khá và loại TB. Hỏi số HS khá và TB là bao nhiêu em?

Bài tập về quan hệ tỉ lệ

Bài 1. Dùng một số tiền để mua gạo tẻ với giá 6000 đồng/1kg thì mua được 30kg. Với số tiền đó nếu mua gạo nếp với giá 9000 đồng/1kg thì mua được bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2.Nhà bếp dự trữ đủ lượng gạo cho 45 người ăn trong 6 ngày. Hỏi nếu bổ sung thêm 9 người nữa thì số gạo đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?

Bài 3. Có 8 người làm xong một công việc trong 5 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì cần bổ sung thêm bao nhiêu người? (Biết rằng mức làm của mỗi người là như nhau)

Bài 4. 6 người thợ trong 4 ngày quét sơn trên tường được 120 m2. Hỏi có 8 người thợ quét sơn trong mấy ngày thì được 200 m2 ? (Biết năng suất làm việc của mỗi người như nhau)

Baì 5. Biết rằng 9 người trong 10 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ thì hoàn thành một công việc. hỏi muốn hoàn thành công việc đó trong 5 ngày, mỗi ngày làm việc 9 giờ thì cấn bổ sung thêm bao nhiêu người (Biết rằng mức làm của mỗi người là như nhau)

Bài 6. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 60 học sinh bán trú ăn trong 25 ngày. Nhưng thực tế có một số học sinh không ăn nên tính ra số gạo đủ ăn trong 30 ngày. Hỏi có bao nhiêu em không ăn?

Bài 7. Có 4 công nhân làm trong 8 giờ thì được 96 sản phẩm. Hỏi có 6 công nhân làm trong 6 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm?

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ