Tháng: Tháng Tư 2020

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng Toán nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc

NHẬN BIẾT ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG GẤP KHÚC Bài 1: Hãy đo vả viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Đoạn thẳng AM dài…………… cm; b) Đoạn thẳng MN dài ……………cm; c) Đoạn thẳng AN dài ……………cm; d) Đoạn thẳng AB dài…………… cm; Bài 2. Đoạn thẳng MN dài 45cm, đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ