Bài toán hiệu tỉ – Toán lớp 5

Bài 1: Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng bằng \displaystyle \frac{3}{5} chiều dài và kém chiều dài 26m. Tính chu vi và diện tích sân trường.

Bài 2: Một hình thoi có đường chéo thứ nhất dài hơn đường chéo thứ hai là 24m và đường chéo thứ hai bằng \displaystyle \frac{2}{5} đường chéo thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 3: Một hình bình hành có số đo cạnh đáy hơn số đo chiều cao là 12cm. Tính diện tích hình bình hành đó biết số đo chiều cao bằng \displaystyle \frac{1}{3} số đo cạnh đáy.

Bài 4*: Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 1 tạ 50kg. Sau khi bán đi 25kg gạo mỗi loại thì còn lại lượng gạo nếp bằng \displaystyle \frac{2}{5} lượng gạo tẻ. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

Bài 5*: Con lợn nặng hơn con dê 24kg. Biết \displaystyle \frac{1}{3} con dê nặng bẳng \displaystyle \frac{1}{5} con lợn. Hỏi cả hai con nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ