Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) – Toán lớp 5

Giải Bài 1 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số – tiếp theo) SGK Toán 5.

Đề bài

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

\displaystyle \begin{array}{*{20}{l}} {\text{ a) }\frac{3}{5}\ldots 1} & {\frac{2}{2}\ldots 1} \\ {\frac{9}{4}\ldots 1} & {1\ldots \frac{7}{8}} \end{array}

b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Lời giải chi tiết

\displaystyle \begin{array}{*{20}{l}} {\text{ a) }\frac{3}{5}\ldots 1} & {\frac{2}{2}\ldots 1} \\ {\frac{9}{4}\ldots 1} & {1\ldots \frac{7}{8}} \end{array}

b)Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1.

Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1.

Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1.

Giải Bài 2 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số – tiếp theo) SGK Toán 5.

Giải Bài 3 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số – tiếp theo) SGK Toán 5.

Giải Bài 4 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số – tiếp theo) SGK Toán 5.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ