Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số – Toán lớp 5

Lý thuyết ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số.

a) Tính chất cơ bản của phân số

– Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

– Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Ví dụ 1: $ \displaystyle \frac{5}{6}=\frac{{5\times 3}}{{6\times 3}}=\frac{{15}}{{18}}$

Ví dụ 2: $ \displaystyle \frac{{15:3}}{{18:3}}=\frac{5}{6}$

b) Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số

Rút gọn phân số.

Ví dụ: $ \displaystyle \frac{{90}}{{120}}=\frac{{90:10}}{{120:10}}=\frac{9}{{12}}=\frac{{9:3}}{{12:3}}=\frac{3}{4}$

hoặc: $ \displaystyle \frac{{90}}{{120}}=\frac{{90:30}}{{120:30}}=\frac{3}{4};\ldots $

Quy đồng mẫu số các phân số.

Ví dụ 1: Quy đồng mẫu số của $ \displaystyle \frac{2}{5}$ và $ \displaystyle \frac{4}{7}$.

Lấy tích 5 x 7 = 35 làm mẫu số chung (MSC). Ta có:

$ \displaystyle \frac{2}{5}=\frac{{2\times 7}}{{5\times 7}}=\frac{{14}}{{35}},\quad \frac{4}{7}=\frac{{4\times 5}}{{7\times 5}}=\frac{{20}}{{35}}$

Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số của $ \displaystyle \frac{3}{5}$ và $ \displaystyle \frac{9}{{10}}$.

Nhận xét: 10 : 5 = 2, chọn 10 là MSC. Ta có:

$ \displaystyle \frac{3}{5}=\frac{{3\times 2}}{{5\times 2}}=\frac{6}{{10}}$  giữ nguyên $ \displaystyle \frac{9}{{10}}$.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ