Bài toán tổng hiệu – Toán lớp 5

Bài 1: Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại là 56. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi 324cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 8dm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 280m, chiều dài hơn chiều rộng 40m. Cứ 1m2 thu được 80kg lúa thì thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ lúa?

Bài 4*: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 124m. nếu bớt chiều dài đi 10m, tăng chiều rộng thêm 10m thì ta được thửa ruộng hình vuông. Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ