Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ) – Toán lớp 3

Kiến thức cần ghi nhớ:

Muốn cộng, trừ các số có ba chữ số ta làm như sau:

Đặt tính: Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

Tính: Thực hiện tính từ phải sang trái.

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 SGK Toán 3.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

a) 400 300 = b) 500 40 = c) 100 20 4 =
    700 – 300 =     540 – 40 =     300 60 7 =
    700 – 400 =     540 – 500 =     800 10 5 =

2. Đặt tính rồi tính:

352 416;     732 – 511 ;     418 201 ;    395 – 44.

3. Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

4.  Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu ?

5. Với ba số 315, 40, 355 và các dấu , -, =, em hãy lập các phép tính đúng.

Lời giải chi tiết

1.

a) 400 300 = 700            b) 500 40 = 540                 c) 100 20 4 = 124

700 – 300 = 400                 540 – 40 = 500                     300 60 7 = 367

700 – 400 = 300                 540 – 500 = 40                     800 10 5 = 815

2.

Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ) - Toán lớp 3

3.                                 Bài giải

Khối lớp Hai có số học sinh là :

245 – 32 = 213 ( học sinh)

Đáp số: 213 học sinh.

4.

Tóm tắt: 

Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ) - Toán lớp 3

Bài làm:

Giá tiền một tem thư là:

200 600 = 800 ( đồng).

Đáp số: 800 đồng.

5.

Có thế lập được các phép tính như sau :

315 40 = 355                                      355 – 40 = 315

40   315  = 355                                    355 – 315  = 40

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ